Svensk arkivinformation i Ramsele

Motion 1998/99:Kr210 av Per-Richard Molén (m)

av Per-Richard Molén (m)
Svensk arkivinformation (SVAR) med verksamhet i
Ramsele, där forskningsinstitutioner, folkbibliotek, skolor,
universitet och enskilda släkt- och hembygdsforskare via
arkivfilmat material i ett forskningscentrum kan inhämta
värdefulla historiska informationer, är sedan 1984 en
permanent byrå inom Riksarkivet.
Arkivhandlingar mikrofilmas i Näsåker och Fränsta i Sollefteå respektive i
Ånge kommun, medan databasregistrering av arkivhandlingar sker i
Sandslån i Kramfors kommun.
Verksamheten är dels anslagsfinansierad, dels baserad på arbetsmarknads-
medel, men tillförs också medel via en egen intäktssida baserad på de
servicetjänster, som utförs vid enheten i Ramsele. Idag är 160 personer
sysselsatta inom SVAR, varav drygt 100 personer är anställda. SVAR har
haft stor betydelse för sysselsättningssituationen inte minst vad gäller kvin-
nornas arbetsmarknad i en region med mansdominerade branscher (verk-
städer, åkerier, skogsentreprenadföretag etc).
SVAR:s verksamhet har ett viktigt allmänt syfte. Genom SVAR har till-
gängligheten till av många människor och institutioner efterfrågat arkiv-
material successivt ökat. SVAR fullgör angelägna uppgifter, som i hög grad
berör väsentliga delar av Sveriges kulturarv.
Problemet
SVAR:s stora beroende av arbetsmarknadsmedel har
inneburit att det inte går att upprätthålla kontinuitet i
arbetsstyrkan varken i fråga om volym eller när det gäller att
behålla kunnig personal. Lönebidragen och bidragsdelen för
beredskapsarbeten har försämrats och möjligheten att ta ut en
avgift för besökare i forskarsalen i Ramsele har begränsats.
SVAR står inför stora förändringar de närmaste åren. Tekniken med
mikrofilm måste kompletteras och ersättas med digitaliserade medier.
Rekryteringen av nya medarbetare måste ske med krav på den kompetens
som IT-utvecklingen kräver. SVAR:s möjligheter att inom ramen för
nuvarande finansieringskällor klara övergången till ny teknik är begränsade.
Med hänsyn till det stora kulturella och historiska värdet som de samlade
arkiven har och den roll som SVAR spelar i den glesbygd, dit verksamheten
lokaliserats, finns det anledning att utreda möjligheten att framöver trygga
SVAR:s verksamhet genom fasta statliga anslag i stället för temporära och
därmed osäkra anslag knutna till lönebidragsanställningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning om en mera stabil finansiering av Byrån för Svensk
Arkivinformations verksamhet.

Stockholm den 23 oktober 1998
Per-Richard Molén (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)