Svenska som nationalspråk

Motion 2018/19:1351 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det svenska språkets ställning på universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda det svenska språket i lag, klassificerat som nationalspråk, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vårda sitt språk är att uppskatta fädernas tungomål eller, om man så vill, sitt modersmål. Det svenska språkets status har, emellertid, blivit allt mer eftersatt.

Genom århundradena har vårt språk formats och utvecklats genom impulser och lån från andra språk, men behållit en helt egen karaktär. Svenska talas i offentliga sammanhang framför allt i Sverige, men även i Finland, där 6procent är svensktalande, framför allt på den finska västkusten. Norskan och danskan har mycket gemensamt med svenskan och kan förstås i mycket hög grad av svenskar, eftersom de skandinaviska språken tillhör den nordgermanska (nordiska) språkgruppen, dit också isländska och färöiska hör.

Går vi bakåt till den svenska utvandringens tid så talades svenska även i olika ”svenskkolonier” i framför allt Nordamerika, men också i för de flesta svenskar okända provinser som Misiones i Argentina, där många svenskar slog sig ned. Även i Estland fanns svensktalande befolkning, och därifrån deporterade estlandssvenskar utgjorde en liten svensktalande del i Ukraina. Men det svenska språket lever inte kvar i något av dessa områden, utan praktiseras officiellt enbart i Sverige och Finland.

I enlighet med Europarådets minoritetsspråkskonvention, valdes minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch till att bli officiellt erkända i Sverige på grund av att dessa språk ”av hävd har talats i landet. Sedan språklagen trädde i kraft 1juli 2009 är svenskan i lag definierad som huvudspråk i Sverige. I Finland, däremot, är det inskrivet i grundlagen att de officiella nationalspråken är finska och svenska.

Kraven på att bidragen skulle framföras på svenska i SVT:s ”Melodifestivalen” avskaffades 2002 och ersattes av sång på valfritt språk. Likaså hade SR:s ”Svensktoppen” en regel om att alla bidrag skulle framföras på det svenska språket, men får sedan 2003 framföras på valfritt språk, förutsatt att texten är författad av en svensk medborgare. Här bör television och radio vidta åtgärder för att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier.

Universitetslitteratur blir i allt högre utsträckning engelskspråkig och vissa kurser saknar svensk litteratur. Här måste åtgärder vidtagas för att stärka det svenska språkets ställning på universitet och högskolor.

Ett officiellt språk är ett språk som specifikt anges vara ett sådant i länders konstitutioner eller lagar. De officiella språken används i landets offentliga administration och är de språk som lagar, domar och myndighetsbeslut avfattas på. I Sverige används begreppet ”officiellt språk” eller ”huvudspråk”, om svenska språket. I Finlands grundlag och språklag används begreppet ”nationalspråk” i samma betydelse.

Det är min uppfattning att riksdagen, likt vårt grannland Finland, (som har 6procents svensktalande befolkning) skall skriva in i grundlagen att svenska är Sveriges officiella nationalspråk.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)