Svenskt medborgarskap vid födseln

Motion 2013/14:Sf252 av Ziita Eriksson (M)

av Ziita Eriksson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra alla barn som föds inom Sveriges gränser till svenska medborgare vid födseln.

Motivering

Alltför ofta ser vi i media barn som är födda i Sverige av utländska föräldrar bli utvisade till länder de aldrig har vistats i och vars språk de kanske inte heller behärskar. Detta är mycket stötande ur allmänmänsklig synpunkt och även ett brott mot barnets rättigheter.

I lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap står följande om förvärvande av svenskt medborgarskap vid födsel:

1 § Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, om

  1. modern är svensk medborgare,

  2. fadern är svensk medborgare och barnet föds i Sverige,

  3. fadern är svensk medborgare och gift med barnets mor,

  4. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föds i Sverige, eller

  5. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets mor.

Således saknas möjligheten att erhålla svenskt medborgarskap vid födseln för barn som föds inom Sveriges gränser för exempelvis statslösa barn, men givetvis också för alla andra barn som föds i Sverige av föräldrar med utländskt medborgarskap.

Ett svenskt medborgarskap skulle innebära ett stärkt skydd för alla de barn som föds i Sverige, oavsett vilket medborgarskap föräldrarna har.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen ser över möjligheten att ge alla barn som föds inom Sveriges gränser svenskt medborgarskap vid födseln.

Stockholm den 25 september 2013

Ziita Eriksson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)