Svenskt Rockarkiv – ett nationellt intresse

Motion 2013/14:Kr203 av Anders Andersson (KD)

av Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rädda Svenskt Rockarkiv.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta Statens musikverk ta ett finansiellt ansvar för Svenskt Rockarkiv.

Svenskt Rockarkiv

Sverige är ett musikland. Enligt en rapport från Tillväxtverket och Musik-Sverige var musikbranschens totala tillväxt, inkluderat både hemmamarknaden och exporten, fyra procent mellan 2010 och 2011, vilket är högre än Sveriges tillväxt i stort. Musikbranschen är en del av de växande kreativa näringarna, som sysselsätter fler än till exempel fordonsindustrin och har enligt Tillväxtverket en omsättning motsvarande tre procent av Sveriges BNP. Sverige hävdas vara världens internationellt mest framgångsrika musikland i förhållande till BNP.

Svenskt Rockarkiv bildades 1993 på initiativ av fyra statliga institutioner som såg att mycket av det material som beskriver den svenska rockens pionjärtid höll på att försvinna. Skivbolag lades ner eller köptes upp av utländska bolag, och cd-skivans intåg ledde till en utgallring av många skivarkiv. Hur skulle den svenska populärmusikens utveckling kunna dokumenteras och vara tillgänglig för forskare och allmänhet?

Rockarkivets huvuduppgift är att samla och dokumentera vittnesbörd om populärmusiken i Sverige, förteckna och vårda samlingarna och hålla dessa tillgängliga för forskare och allmänhet. År 2003 flyttades rockarkivet från Stockholm till Hultsfred och Rock City. Sedan flytten till Hultsfred har arkivet utökats med flera hundra tusen objekt i form av inspelningar, bilder, scenkläder, instrument och kuriosa som speglar den svenska rockhistorien.

Rockarkivet uppbär inget statligt stöd. Hultsfreds kommun finansierar arkivet. Detta är ohållbart i längden och verksamheten kan stå inför ett nedläggningshot.

Den svenska populärmusikens historia är en nationell angelägenhet och Svenskt Rockarkiv samlar musik från hela Sverige. Regeringen bör därför utreda hur Svenskt Rockarkiv kan inrymmas inom statens satsning på kulturarvsfrågor och på så sätt räddas till eftervärlden.

Den 1 maj 2011 inledde Statens musikverk sin verksamhet. Statens musikverk har i en skrivelse till Kulturdepartementet föreslagit att staten tar ett finansiellt ansvar för populärmusikens kulturarv i Svenskt Rockarkiv. Visarkivet inklusive jazzavdelningen har varit ett statligt ansvar sedan 1970. Populärmusiken är en del av vårt gemensamma kulturarv, och det som idag är den nära musikhistorien bör bevaras för eftervärlden oavsett visa eller rock. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2013

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-20
Yrkanden (2)