Sverige behöver fler djurskötare

Motion 2021/22:773 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att möta behovet av att utöka och sprida djurskötarutbildningen t.ex. till Umeå och Skara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av djursjukvård växer. Inte minst som en följd av att allt talar för att antalet husdjur ökat betydligt och fortsätter göra det också som en följd av coronapandemin. Redan 2017 visade en Novusundersökning att det fanns cirka 881000 hundar och 1441000 katter i landet men enligt statistik hos Jordbruksverket uppgår antalet hundar nu till över 1 miljon. Undersökningen från Novus visade att ett av sju hushåll har hund och att våra hundar och katter lever allt längre. För många är djuren precis som en familjemedlem och man är beredd att göra allt för att vårda sina djur, vilket är väl­kommet. Vården finansieras via försäkringar. Det finns en växande marknad för omvårdnad och vård av hästar, hundar, katter och andra sällskapsdjur. Detta ökar dock behovet av utbildade, och kompetensförsörjningen har blivit en utmaning.

I Sverige antas årligen bara 100 veterinärstudenter och 80 djursjukskötarstudenter vid landets enda veterinärmedicinska fakultet, SLU i Uppsala. Utbildningarna är bland de mest eftertraktade av alla högskoleutbildningar och branschen har länge kämpat för fler utbildningsplatser och mer resurser till fakulteten. Fler utbildningsplatser ses just nu som den viktigaste frågan. Tyvärr håller regeringen tillbaka antalet platser. Den brist som finns visade sig även i sommar då många djur inte kunde få vård. Rekryterings­behovet bara för kommande 12 månader anges till 161 veterinärer, 191 legitimerade djurskötare och 74 djurvårdare. Likväl som studenter söker utbildning utanför Sverige i brist på platser så söks arbetskraft också utanför landet. Men bristerna kvarstår.

Djursjukskötare arbetar främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många samman­hang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Djursjukskötarens kompetens inom djuromvårdnad säkerställer att djuren får den bästa vård och omsorg som finns att tillgå.

En utökning av djurskötarutbildningen är angelägen för att möta en växande mark­nad. En utbildning skulle med fördel kunna etableras i söder och norr för att säkerställa tillgång i hela landet. Regeringen bör säkerställa att djurskötarutbildningen både utökas och förläggs till nya platser, t.ex. i Skara och Umeå. Det är utbildningar som leder till jobb och bör prioriteras upp.

Kerstin Lundgren (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)