Sverige driva åkerifrågorna hårdare i EU

Motion 2014/15:1258 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige mer tydligt bör driva åkerifrågorna i Europa så att alla länder har samma villkor för åkerier.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör driva frågor om kontroll av åkeribranschen hårdare i EU så att alla länder och deras myndigheter verkligen ser till att sköta de kontroller och åtaganden som varje land ska göra enligt de gemensamma direktiven.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att det EU-land som inte klarar kraven på kontroller ska åläggas kännbara sanktionsavgifter.

Motivering

Åkerinäringen har på många håll blivit en vilda västernmarknad inom EU, där olagliga åkerier och chaufförer agerar fritt utan en reell risk att bli upptäckta och bli ålagda böter eller sanktionsavgifter.

Kvaliteten på kontroller av företag och chaufförer är mycket varierande. Vissa länder har bra vägkontroller men saknar ordentliga fordonsregister vilket har gjort det svårt att driva in böter och avgifter från åkerier i dessa länder. Andra länder brister i vägkontroller. Detta har resulterat i att åkeribranschen har fått ökad olaglig verksamhet som flyter runt i Europa utan att riskera sanktioner, böter eller straff för sitt agerande.

Många företag har lärt sig olika länders svagheter och lägger upp sin verksamhet efter detta. På så sätt kan de undvika skatter, kontroller och avgifter. Det är givetvis helt oacceptabelt att vissa på en fri inre marknad kan dra nytta av sådana svagheter och genom olagligheter åsidosätta konkurrensen och på så sätt ta hem kontrakt. Sådant förfarande bör aktivt bekämpas i varje enskilt land och inom EU. Det är viktigt att varje land uppfyller minimikraven från EU på fungerande företags och vägkontroller och att länderna på så sätt ser till att företagen följer gällande regelverk.

Här bör Sverige driva en stringent linje för att få EU att prioritera åkerinäringens problem på den fria inre marknaden. På så sätt kan de länder som brister i nationella regelverk och interna kontroller bli skyldiga att rätta till dessa. Sverige bör dessutom driva en linje om att införa kraftiga sanktionsavgifter på de EU-länder som inte klarar av att leverera den lagstiftning och de kontrollsystem som krävs för att upprätthålla en sund åkerinäring inom den fria inre marknaden.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)