Sverige med en konkurrenskraftig life science

Motion 2016/17:398 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja klimatet för life-science-sektorn i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka styrmedel som kan användas för att i än större mån främja life science inom näringslivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har goda förutsättningar att bli en ledande Life Science nation.
Life Science handlar om att utveckla nya medicinska innovationer som kan förbättra människors hälsa och välmående, samt göra dessa tillgängliga för behövande patienter. Därför har Life Science-branschen stor betydelse inte bara för den svenska samhällsekonomin, utan även för patienter i svensk hälso- och sjukvård.
Sverige tappar fart - i en analys genomförd av Innovation Union Scoreboard 2015 lyfts Sverige fram som innovationsland i EU. Framgångsfaktorerna är bland annat ett resultat av Sveriges näringsstruktur som kännetecknas av avancerade näringar, vilket bidrar till höga nivåer i flera innovationsindikatorer. Trots den höga rankningen inom innovation har olika undersökningar samtidigt visat att Sverige tappat i position som Life Science-nation. Det handlar till exempel om tapp i kliniska läkemedelsprövningar i jämförelse med andra länder. Även när det kommer till introduktion av nya läkemedel och behandlingar i vården halkar Sverige efter andra europeiska länder.
Detta är en oroande utveckling. För att klimatet i Sverige för Life Science-företag ska fortsätta vara konkurrenskraftigt på den globala marknaden måste politiken bland annat ta ett tydligare grepp om hälso- och sjukvårdens användning och utvärdering av innovationer. Det behövs långsiktiga spelregler och tydlighet från politiken för att den svenska Life Science-sektorn ska kunna utvecklas och växa. 
Ett betydande ansvar vilar på landsting och regioner, men staten har samtidigt ett ansvar i att i styrning av myndigheter tydliggöra hur processer och arbetssätt kan förbättras så att detta ökar incitamenten för att främja Life Science-branschen. Lyckas Sverige bestå som ledande Life Science-nation innebär det både fördelar för samhället i stort, och för patienters framtida tillgång till en vård i världsklass.

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)