Sverige som turistland för funktionshindrade

Motion 1994/95:Kr606 av Ola Ström (fp)

av Ola Ström (fp)
Även om mycket återstår att göra, är Sverige ett av
Europas, och därmed världens, bäst handikappanpassade
länder. Hur funktionshindrad en människa är beror till största
delen på anpassningen av samhället. Det innebär att
funktionshindrade har väsentligt bättre möjligheter att leva
ett fritt och självständigt liv i Sverige jämfört med andra
länder. Detta är inte bara bra för de funktionshindrade utan
är en stor tillgång för Sverige som nation.
Turist- och resenäringen är en mycket expansiv och
lönsam bransch för Sverige. Tack vare utveckling av
marknadsföringen, ökat utbud och konkurrenskraftig valuta
söker sig allt fler till Sverige som turister. Det som är
avgörande för att lyckas med att locka fler turister till vårt
fina land, är att vi förmår framhålla de speciella fördelarna
med Sverige med utgångspunkt från målgruppens
preferenser. Därför borde Styrelsen för Sverigebilden få ett
särskilt uppdrag från Sveriges riksdag att också
marknadsföra Sverige som ett enastående väl lämpat land för
funktionshindrade turister att besöka. Om en sådan satsning
slår väl ut skapas också en naturlig arbetsmarknad för
funktionshindrade som generellt sätt har betydande
svårigheter på arbetsmarknaden.
De extremt höga arbetslöshetstalen och de många
förtidspensioneringarna talar sitt tydliga språk för behovet av
satsningar på denna grupp människor. Dessutom bör det
underlätta finansieringen av ytterligare insatser för
handikappanpassning som alltför ofta inte blir av på grund
av kostnadsskäl.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att ge Styrelsen för Sverigebilden i
uppdrag att utveckla en strategi för att marknadsföra Sverige
som turistland för funktionshindrade.

Stockholm den 23 januari 1995

Ola Ström (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)