Sveriges ambassad i Bagdad

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp)

av Fredrik Malm (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt ska öppnas på nytt.

Motivering

Sverige har i dag ingen diplomatisk beskickning i Irak. Irakkontoret i Amman etablerades som en interimistisk lösning i september 2004 på grund av säkerhetssituationen i Bagdad. Ambassadkansliet i Bagdad stängdes i maj 2005. I dag sköts diplomatiska och konsulära uppgifter rörande Irak således från Irakkontoret i Amman, Jordanien.

Efter Saddam Husseins fall är det av största vikt att Sverige bidrar till att skapa kontaktytor med det nya Irak som miljoner människor trots våld och krig försöker att bygga upp. I landets fredliga delar, inte minst den kurdiska regionen i norr, finns också stora möjligheter till ökat utbyte, handel och förbindelser.

Sverige bör därför sträva efter att åter öppna sin ambassad i Bagdad. Flera förslag har förts fram de senaste åren om att Sverige ska öppna ett konsulat i den kurdiska regionen. Dock är det svårt för Sverige att öppna ett konsulat i en region av Irak då vi inte har någon ambassad i huvudstaden. Utrikesminister Carl Bildt klargjorde i en artikel i Dagens Nyheter 4 september 2007 att Sverige bör uppgradera sin diplomatiska närvaro i Bagdad. Det är ett mycket välkommet besked. När, var, hur och i vilken omfattning detta ska ske återstår att se. Det vore positivt om Sverige i detta skede också hittar former för ett konsulat i Kurdistan-Irak, den självstyrande regionen i norra Irak.

Argumentet för att inte öppna vår ambassad i Bagdad igen har varit att kostnaderna för säkerheten har varit för höga. Men detta måste ställas mot andra viktiga argument såsom Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen i regionen och den stora grupp invandrare och flyktingar från Irak som bor i Sverige och skulle ha stor nytta av en svensk ambassad i landet.

Därför bör den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt öppnas på nytt.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2007

Fredrik Malm (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)