Sveriges arbete med Cites-koncventionen

Motion 2010/11:MJ284 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ta ett ansvar för att ge en större tyngd åt Cites-konventionen och om hur vi själva kan arbeta intensivare med frågan.

Motivering

Sverige ska arbeta för att Citeskonventionen följs. Sverige är ett av de länder som skrivit under Citeskonventionen som bland annat handlar om att bekämpa handel med hotade arter.

Flera länder som skrivit under konventionen gör trots detta inga större ansträngningar för att ta itu med handeln som förekommer med de hotade djuren.

Detta kan inte fortgå och jag vill se att Sverige tar ett ansvar för att ge en större tyngd åt konventionen och också funderar på hur vi kan visa på goda sätt att själva arbeta mer intensivt med frågan.

Stockholm den 22 oktober 2010

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)