Sveriges kostnad för EU:s återstartsfond

Motion 2020/21:3404 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att låta Sveriges kostnad för EU:s återstartsfond helt eller delvis belasta biståndsbudgeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Beslutet att skuldsätta Europas unga för framtiden för att finansiera EU:s gigantiska återstartsfond var olyckligt. Svenska skattebetalare tvingas dessutom på detta sätt vara med och finansiera återuppbyggnaden av misskötta ekonomier i andra delar av Europa.

Sverige blir nettobetalare till denna återstartsfond som till största delen kommer att användas för lån och bidrag till länder i södra och östra Europa.

I praktiken betyder detta att Sverige, via EU, ger ekonomiskt bistånd till dessa länder.

Det finns regelverk och deklarationer som beskriver hur länder kan eller bör redovisa olika poster inom ramen för lämnat bistånd. Det rimliga vore att de kostnader fonden medför för Sverige bokförs som en kostnad i den svenska biståndsbudgeten och att kostnaden täcks inom ramen för statsbudgetens biståndsanslag. Regeringen borde se närmare på denna eventuella möjlighet.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)