Sveriges lantbruksmuseum

Motion 2005/06:Kr261 av Fredrik Olovsson (s)

av Fredrik Olovsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sveriges lantbruksmuseum.

Motivering

Under flera tusen år har det i Sverige bedrivits odling och lantbruk. Det har i stor utsträckning format vårt landskap och påverkat vår ekonomi men även präglat de människor som verkat i samhället, inte minst historiskt. Det är viktigt och kulturhistoriskt intressant att sprida och föra vidare kunskaper om den svenska odlings- och lantbrukshistorien, att visa på kopplingar till dagens moderna lantbruk samt att sätta in detta och historien i ett globalt perspektiv.

Nordiska museets kulturhistoriskt unika Julita gård – Sveriges lantbruksmuseum är ett av Sörmlands mest besökta turistmål. Godset har en mer än tusenårig historia och är i dag en unik och intakt egendom sedan självhushållets dagar. Detta historiska storgods som vittnar om forna tiders verksamhet ligger i en levande bygd med skogar, lantbruk, jakt och fiske. Kulturlandskapet i Julitabygden besitter höga natur- och kulturvärden. Julita gård – Sveriges lantbruksmuseum har genom sitt strategiska läge och sin verksamhet stor potential att utvecklas ytterligare. Få museer kan visa upp en sådan mängd av värden när det handlar om att berätta vår sextusenåriga agrarhistoria.

I dag saknar Nordiska museet förutsättningar att låta Julita gård – Sveriges lantbruksmuseum utveckla en agrarhistorisk utställning som skulle belysa Sveriges odlingshistoria under 6 000 år. Det är oerhört angeläget att museet får dessa möjligheter för att vara ett mer komplett lantbruksmuseum med kraft att föra ut viktig kunskap. Detta skall vägas mot behovet av att berätta och värna andra kulturellt och historiskt intressanta miljöer, perspektiv och föremål. I detta sammanhang bör odlingshistorien och lantbruket emellertid ha en del.

Stockholm den 29 september 2005

Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)