Sydostlänken som nationell angelägenhet

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)

av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se Sydostlänken som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns goda skäl för att bygga Sydostlänken genom att upprusta sträckan Olofström till Älmhult samt bygga en förlängning av järnvägen från Olofström till Blekinge kustbana och Karlshamn, detta blir sammantaget den så kallade Sydostlänken.

En utveckling av banan skulle bidra till stabiliteten i järnvägssystemet i södra Sverige och samtidigt på ett avgörande sätt underlätta för den ökade handeln till östra Europa och Asien. Den hårt belastade Södra stambanan söder om Älmhult skulle kunna avlastas genom Sydostlänken.

Sydostlänken skulle bidra till ökad flexibilitet och robusthet i transportsystemet för både gods- och persontrafik och integrera Blekinge, södra Småland och Skåne i en gemensam arbetsmarknadsregion. Sydostlänken skulle bli en del i en klimateffektiv transportkorridor för export och import över Östersjön till växande marknader i östra Europa och Asien och öka regionens och företagens konkurrenskraft. Genom Sydostlänken binder man samman den europeiska transportkorridoren i Sverige med den i Baltikum vilket ger näringslivet ökade möjligheter.

Trafikverket har också i järnvägsutredningen beräknat att Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam. Näringslivet i regionen har starkt betonat behovet av Sydostlänken, däribland Volvo personvagnar, Ikea och Karlshamns hamn.
Ikea bygger ut och stärker sin position i Älmhult, Volvo personvagnar satsar 35miljarder i Sverige, däribland i nya produktionsanläggningar i Olofström. Transportbehovet kommer dessutom att öka från Volvo Olofström till sammansättningsfabrikerna i Kina och den som är under uppbyggnad i USA. Karlshamns hamn har även satsat över 200 miljoner kronor för att med stöd av EU utveckla hamnen med ny kombiterminal för ökad intermodalitet. Sydostlänken skulle också vara betydelsefull för skogsindustrin som redan idag använder tåg för att frakta från Kronoberg till hamnen i Karlshamn.

Det är av stor vikt att Sydostlänken ses som en nationell angelägenhet och att regeringen tar detta i beaktande i framtida infrastrukturplaner.

Magnus Manhammar (S)

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)