Sydsamiska kulturcentret Gaaltije

Motion 2007/08:Kr236 av Stefan Tornberg och Per Åsling (c)

av Stefan Tornberg och Per Åsling (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkrad finansiering av det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund.

Motivering

Det sydsamiska kulturcentret Gaaltije är en viktig och samordnande kraft för att synliggöra sydsamisk kultur och för att stärka det samiska näringslivet. Gaaltije bidrar till att öka kunskapen om sydsamisk kultur och därmed stärka det samiska samhället och att öka förståelsen för samisk kultur- och näringslivsutveckling. Något som är av stor betydelse för att minska risken för motsättningar, fördomar och mytbildning externt.

För det samiska samhället och dess kultur- och näringsliv är det viktigt att det finns institutioner som kan fungera som en bas för nödvändiga insatser för utveckling. De samiska institutioner som finns är lokaliserade till den nordligaste delen av Sverige. På det sydsamiska området finns däremot idag inga institutioner med fast finansiering.

År 1998 började det sydsamiska kultur- och informationscentret Gaaltije att byggas upp i Östersund. Målsättningen är att etablera en permanent institution för det sydsamiska området. Då efterfrågan på kunskap och behov av insatser är stora bedrivs verksamheten inom vitt skilda områden såsom:

  • språk, historia och kultur

  • närings- och samhällsliv

  • samisk konst och konsthantverk

  • information och kunskapsförmedling

  • vara mötesplats och marknadstorg.

Hittills har Gaaltijes verksamhet finansierats genom olika EU-projekt, såväl nationella som interregionala i samarbete med institutioner och organisationer i Norge. För att få till stånd en långsiktigt stabil verksamhet är det emellertid nödvändigt att Gaaltije kan permanentas som samisk institution med fast årligt anslag från statens sida.

Stockholm den 27 september 2007

Stefan Tornberg (c)

Per Åsling (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)