Synliggör skatterna

Motion 2014/15:173 av Johanna Jönsson (C)

av Johanna Jönsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra de dolda skatterna.

Motivering

Skatterna är oerhört centrala för hela samhällets funktionssätt. Ett alltför högt skatteuttag är skadligt för landets långsiktiga ekonomi. Skattesystemetnivåer och konstruktion såväl som den tekniska skatteuppbörden måste präglas av effektivitet och rättssäkerhet. Det måste upplevas som rättvist och stimulera till arbete och företagande. Det är därför viktigt att människor är fullt medvetna om hur mycket de egentligen betalar i skatt.

Att införa skatter som inte märks så tydligt har blivit ett sätt att skapa politisk acceptans för överföring av makt från medborgarna till politiker. Det finns många olika sätt att skapa dessa dolda skatter. Källskattesystemet innebär att de flesta svenskar inte tydligt ser de skatter de betalar varje månad. Istället för att den som är skattskyldig betalar sin skatt, så betalas denna av arbetsgivaren.

Ett sätt att synliggöra skatterna kunde vara att ändra på systemet för hur skatterna för arbetstagare betalas in. Det finns redan idag ett fullt fungerande system med skattekonton där alla egenföretagare betalar sina skatter själva varje månad. Systemet är fullt skalbart och varje svensk har redan ett skattekonto. Det skulle därför vara möjligt att överföra betalningsansvaret för skatterna från löneutbetalaren till den skattskyldige. Skatterna skulle då betalas varje månad, precis som alla andra räkningar efter att det fulla lönebeloppet utbetalats till arbetstagarens lönekonto. Givetvis skulle detta dock behöva utredas grundligt och förändringen genomföras med stor omsorg.

.

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Granskad: 2014-11-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)