Synliggörande av prisuppgifter även exklusive moms

Motion 2014/15:186 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även prisuppgifter exklusive moms tydligt ska framgå av prisinformation för konsumenter.

Motivering

Skatterna på konsumtion och insatsvaror uppgick år 2013 till sammanlagt 461 miljarder kronor. När skattereformen 1990–1991 breddades medförde det att skatten på konsumtion och insatsvaror som andel av de totala skatterna ökade till omkring en fjärdedel. De senaste åren har denna andel ökat ytterligare, och ligger nu på närmare 30 procent. Momsens andel av konsumtionsskatterna har de senaste åren legat på drygt 70 procent.

Som konsument och skattebetalare är det rimligt att vi ska veta vad vi betalar för. Momsen är en stor inkomstkälla för staten och utgör en stor skatt för människor. Då skatten är osynlig och ej redovisas på prisangivelsen är risken stor att konsumenten glömmer hur stor del av priset momsen faktiskt utgör. Man ser ett pris och reflekterar kanske inte över att 20 procent av summan går till staten.

Ökad konsumentupplysning genom öppenhet och transparens i våra system kan medföra ökad förståelse för hur vårt samhälle fungerar och är utformat. Dolda skatter minskar insikten om vad man faktiskt betalar till staten varje gång man handlar. Att i butiker synliggöra och redovisa hur momssatsen ser ut ökar transparensen och medvetenheten hos Sveriges konsumenter. Därför bör även prisuppgift exklusive moms tydligt framgå i prisinformationen för konsumenterna.

.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Granskad: 2014-11-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)