Syrianska/arameiska som hemspråk i Turkiet

Motion 2013/14:U300 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige via EU bör verka för att göra det möjligt för syrianer som bor i Turkiet att få läsa hemspråket syrianska/arameiska i de statliga skolorna.

Motivering

Syrianer/araméer är ett folk som sedan 3 000 år, utan avbrott, levt på sina traditionella bosättningsområden i Mellanöstern. Det arameiska/syriska språket är ett av världens äldsta språk, och var vid slutet av 700-talet f.Kr. ett internationellt språk som nyttjades flitigt inom diplomati, förvaltning och handel. Språket var ett av de mest vida talade i Mellanöstern fram till omkring 600 e.Kr., då arabiskan bredde ut sig och arameiska/syriska förlorade sin särställning i regionen.

Det syriska/arameiska skriftspråket existerade i ett stort område som sträcker sig från dagens Kina och Indien i norr till Egypten i syd. Språket härstammar ursprungligen från städerna Edessa (Urfa) och Nisibis (Nusaybin) i sydöstra Turkiet. Syrianerna och syriska språket bör egentligen erkännas som ursprungsfolk och språk i Turkiet.

Flera arameisk/syriansktalande kristna minoriteter från Mellanöstern lever idag i diasporan, och de ca 20 000 syrianer som bor kvar i Turkiet idag har inte rätt i de statliga skolorna att läsa sitt modersmål som tillval. Hemspråksundervisning i syrianska/arameiska är inte tillåtet i Turkiet idag i de statliga skolorna och detta gör att syrianer som bor i landet har svårt att hålla sitt modersmål levande. På sikt kan detta leda till att det syrianska/arameiska språket inte talas i Turkiet, vilket vore en stor förlust för mångfalden i samhället.

Nyligen har den syrianska församlingen i Istanbul fått tillåtelse att i den egna privata förskolan parallellt med turkiska undervisa barnen i syrianska/arameiska, vilket är ett positivt initiativ från skolministeriet och detta bör breddas till att gälla även i de officiella nationella skolorna.

Idag riskerar det mer än 3000-åriga arameiska/syriska språket att helt dö ut om inte krafttag tas för att bevara det. Vi bör verka för att det arameiska/syriska språket fortlever och växer i exempelvis Turkiet och syrianer i landet bör få samma rättigheter till sitt hemspråk som man har i de flesta andra länder, där det bor syrianer.

För att säkerställa språkets överlevnad och i syfte att modernisera, utveckla och bevara språket bör Turkiet göra det möjligt för syrianer att välja hemspråket syrianska/arameiska även i de statliga skolorna.

Mot denna bakgrund bör Sverige via EU och genom sina bilaterala kontakter verka för att göra det möjligt för syrianer som bor i Turkiet att få läsa sitt modersmål syrianska/arameiska.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)