Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens

Motion 2021/22:2851 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska strategin mot antibiotikaresistens bör följas upp systematiskt och utvärderas 2023 och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka internationellt för att förskrivningen av antibiotika till människa och djur ska minska och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av forskning kombinerat med nya affärsmodeller för att öka läkemedelsindustrins incitament att utveckla ny antibiotika, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Världshälsoorganisationen (WHO) har uttalat att utbredningen av resistenta bakterie­stammar är ett av de största hoten som finns mot hälsoläget i världen. Det är därför bra att regeringen har lanserat en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotika­resistens. Något som förvånar är dock att den tidigare strategin som gällde fram till 2020 inte har utvärderats. Det är ju annars ett brukligt förfarande i allt framgångsrikt strategi- och förbättringsarbete. Undertecknad anser därför att regeringen snarast bör utse en lämplig aktör som får uppdraget att svara för en systematisk uppföljning och sedermera utvärdering av den uppdaterade strategin.

Då det gäller människors användning av antibiotika finns mycket att göra. För­skrivningen av antibiotika inom EU:s medlemsstater varierar till exempel stort. I Sverige är förskrivningen idag mycket restriktiv medan läkemedlet till och med kan köpas receptfritt i många europeiska länder. Detta är naturligtvis ohållbart om vi ska komma till rätta med de allvarliga problem som världen står inför. I det så kallade januariavtalet slog man fast att Sverige ska arbeta internationellt för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Det är bra. Men mer måste också göras kopplat till folkhälsan och förskrivningen till människa. Inom EU har det dessutom redan fattats beslut för att begränsa förskrivningen av antibiotika till djur, men att begränsa allmänhetens tillgång till läkemedlet är däremot inte hanterat. Här måste Sverige ligga på EU för att åstadkomma skärpningar, till exempel i form av krav på recept.

Forskning är avgörande för medicinska genombrott. EU måste därför prioritera forskning på antibiotikaresistens och ny antibiotika inom ramen för unionens nya forskningsprogram Horizon Europe. De senaste åren har läkemedelsföretag som utvecklar ny antibiotika fått allt större problem med lönsamheten inom detta område och efterlyser därför incitament. Detta är något som den brittiska regeringen har hörsammat. Bland annat har de utlovat stimulansåtgärder så att läkemedelsindustrin ska anstränga sig mer för att utveckla ny antibiotika. De kommer därför att ersättas för värdet som ett nytt antibiotikapreparat har för samhället istället för per förpackning man säljer. Det är ett intressant beslut som även borde prövas i Sverige. Inte minst med tanke på den stora betydelse som läkemedelsindustrin har för vår export.

Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ge regeringen tillkänna att man bör verka för att användningen av antibiotika globalt ska reduceras och regleras hårdare, att den svenska strategin mot antibiotikaresistens ska följas upp systematiskt och ut­värderas 2023 samt att öka forskning i kombination med nya affärsmodeller för att öka läkemedelsindustrins incitament att utveckla ny antibiotika. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)