Ta bort kravet på detaljplan för ett fåtal hus på landsbygden

Motion 2021/22:1922 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort kravet på detaljplan vid byggnation av max fem hus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att göra en detaljplan är både en tidsödande åtgärd men också en kostnadsfråga. Ofta får de som ska bygga stå för själva kostnaden medan kommunen ofta gör detaljplanen. Det är fullt förståeligt att detaljplaner kan behövas då marken gränsar eller påverkar grannar på något sätt. Men när det gäller byggnation på landsbygden där få berörs och det i huvudsak är markägaren och exploatören som berörs så kan detta ifrågasättas om en detaljplan verkligen behövs för området.

För att underlätta för nybyggnation på landsbygden så bör Sverige se över möjligheten att ta bort kravet på detaljplaner vid byggnation upp till fem fastigheter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)