Ta bort momsen på körkort och inför ett RATT-avdrag

Motion 2019/20:1034 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inom EU-samarbetet verka för att momsen på körkortsutbildningar avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna, ett RATT-avdrag, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För ungas möjligheter att hitta jobb är det viktigt att ha ett körkort. Men för en hel del unga och deras föräldrar innebär kostnaderna för att ta körkort en alltför stor utgift, som man då riskerar att hoppa över. Då körkort är en viktig förutsättning för att hitta jobb bör det strävas efter att kostnaden för att ta körkort minskar generellt sett.

Utan körkort kan man inte bosätta sig var som helst i landet där det saknas andra kommunikationer, vilket gör att man blir styrd att bosätta sig i storstäderna. En person som saknar körkort kan inte ta alla jobb som erbjuds utan kan tvingas tacka nej just pga att personen inte har något körkort. Ett annat problem är att den trafikutbildning som man får när man annars tar körkort också uteblir, och den är viktig för att öka förståelsen i trafikmiljöer och höja trafiksäkerheten. En person som avstår från att ta körkort minskar därmed sin trafikkunskap, har svårare att hitta jobb och begränsas till att bo i större städer.

Utbildningar i grundskolan, på gymnasiet och universitet samt studieförbundens studiecirklar är idag momsbefriade. Inom ramen för EU-samarbetet bör Sverige verka för att det görs en översyn för att minska skatter och avgifter kopplade till körkorts­utbildning, exempelvis genom att möjliggöra för medlemsstaterna att sänka eller helt avskaffa momsen på körkort i alla EU-länder. Det bör därför göras en översyn av möjligheten för Sverige att inom EU-samarbetet verka för att momsen på körkorts­utbildningar avskaffas.

För att fler ungdomar och även människor i andra åldersgrupper ska ta körkort bör ett avdrag för kostnaden för att ta körkort ses över. Detta RATT-avdrag skulle kunna utformas så att kostnaden man har för att ta körkortet kan man sedan dra av fullt ut mot sin förvärvsinkomst i inkomstdeklarationen. Avdraget bör man kunna göra inom 5år efter det att man tagit sitt körkort. Ett avdrag för körkortskostnader skulle öka de ekono­miska incitamenten så att fler skulle ha råd att ta körkort. Därmed skulle trafiksäker­heten öka och framför allt ökar det möjligheterna att hitta jobb för ungdomar. Möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna bör därför ses över.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)