Tågtrafiken på Mittlinjen

Motion 1998/99:T521 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

av Susanne Eberstein m.fl. (s)
Tågtrafiken på Mittlinjen tillgodoser behovet av regional pendling och
interregionala resor. Tågen har 70 procent genomsnittsbeläggning, vilket
är mycket högt. I högtrafik är tågen fullsatta med kapacitetsproblem.
Sedan Mitthögskolan, som är en nätverksbaserad högskola, inrättades har
resorna ökat markant. Tågförbindelsen har mycket stor betydelse för
högskolans utveckling.
För att trafiken ska överleva och utvecklas har trafiken hittills upphandlats
av staten. Upplägget förutsätter att övriga intressenter (kommuner m.fl.) även
fortsättningsvis bidrar till att täcka underskotten.
Mittlinjen har också stor betydelse för Ånge kommun, som drabbats
mycket hårt av statliga neddragningar. Trafiken på Mittlinjen bör därför även
fortsättningsvis upphandlas av staten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om upphandling av tågtrafik på sträckan Östersund-Sundsvall.

Stockholm den 27 oktober 1998
Susanne Eberstein (s)
Agneta Lundberg (s)

Kerstin Kristiansson (s)

Göran Norlander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)