Tandvård en rättighet för alla

Motion 2021/22:1560 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten för tandvården att bli en del av sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi behöver ta behovet av jämlik tandvård på allvar så att inte tänderna blir en klassmarkör. Idag får exempelvis personer som går på sjukersättning och medicinerar en medicin som orsakar tandhälsoproblem inte ges mer än ett symboliskt tandvårdsbidrag som inte täcker de faktiska kostnaderna. Tandvård är viktigt för alla och bör ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård.

Idag beviljas särskilt tandvårdsbidrag för personer som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Det är patientens tandläkare eller tandhygienist som bedömer om patienten har rätt till bidraget. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Det kan även användas som delbetalning för abonnemangstandvård. Det särskilda tandvårdbidraget är 1200 kronor per år. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att den som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag även får ta del av det allmänna tandvårdsbidraget. Under denna mandatperiod har den socialdemokratiskt ledda regeringen fördubblat det allmänna tandvårdsbidraget.

Det allmänna tandvårdsbidraget är numera 600 kr per år för personer mellan 23-29 år, 300 kronor per år för den mellan 30-64 år samt 600 kronor per år för personer över 65 år. För en person som är 40 år och som både har rätt till det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget blir det årliga bidraget således 1500 kronor.

I dagens tandvårdstaxa finns ett högkostnadsskydd, även om det skiljer sig från det vanliga högkostnadsskyddet för läkarvård. Om vårdgivarens pris är högre än referenspriset, får patienten själv betala den del som överstiger referenspriset. Tandvårdsersättning lämnas när patientens totala, ersättningsberättigade kostnad överstiger 3 000 kronor. För den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med 50 procent och för den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent av kostnaderna. Därmed bär patienten alltid en del av kostnaden för varje åtgärd.

Under denna mandatperiod har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet.

Magnus Manhammar (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)