Tandvårdsstödet

Motion 1999/2000:Fi301 av Chris Heister m.fl. (m)

av Chris Heister m.fl. (m)
Regeringen föreslår att anslaget A 1 Sjukvårdsförmåner ökas
med 326 miljoner kronor för innevarande budgetår. Det
ökade anslaget skall täcka ökade utgifter för
vuxentandvården.
De nuvarande reglerna för tandvårdsersättningen trädde i kraft så sent som
den 1 januari 1999. Som regeringen skriver i tilläggsbudgeten präglades
1998 av en viss turbulens på tandvårdsområdet. Detta kan dock inte ursäkta
att regeringen inför 1999 räknade fel på drygt en tredjedels miljard kronor.
Vi hade tidigare och har fortfarande invändningar mot det nuvarande
tandvårdsstödet som vi anser inte ger dem med störst behov av tandvård ett
tillfredsställande skydd. Vår modell, presenterad på annat håll, skulle
innebära ett bättre skydd samtidigt som kostnaderna skulle hållas inom de
budgetramar som fastställts.
I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att 226 miljoner av de 326 miljoner
som saknas, skall tas från de funktionshindrade. Dels minskas anslaget för
vissa statsbidrag inom handikappområdet, dels anslaget Kostnader för statlig
assistansersättning. En kvarts miljard kronor skall alltså föras från de
funktionshindrade, utan att regeringen med ett ord berör vilka konsekvenser
detta medför.
De socialdemokratiska regeringarna har sedan 1994 konsekvent försämrat
för landets funktionshindrade. Även om ett par justeringar till det bättre nu
har aviserats, är tendensen tydlig.
Vi kan inte ta ställning till regeringens förslag på neddragningar av
anslaget till funktionshindrade mot bakgrund av att regeringen inte
presenterar någon analys av konsekvenserna.
Vi anser mot denna bakgrund att regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med ett nytt förslag på hur finansieringen av tandvårdsstödet skall
lösas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om finansieringen av tandvårdsstödet.

Stockholm den 4 oktober 1999
Chris Heister (m)
Leif Carlson (m)
Maud Ekendahl (m)
Lars Elinderson (m)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Göran Lindblad (m)
Bertil Persson (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Henrik Westman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)