Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera arbetsmiljörelaterade innovationer inom offentlig sektor samt kvinnodominerade yrken och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ytterligare finansiera forskning med fokus på arbetsmiljöförbättrande innovationer inom offentlig sektor samt kvinnodominerade branscher och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har världens första uttalat feministiska regering. Det förpliktigar till reformer för ett jämställt arbetsliv. En rad satsningar i linje med den ambitionen har redan gjorts. Bland annat innehåller regeringens nyligen lanserade nationella upphandlingsstrategi ett viktigt fokus på jämställdhetsaspekter vid offentlig upphandling. Den aviserade inrättningen av en jämställdhetsmyndighet är också ett viktigt steg mot att ta det helhetsgrepp som är nödvändigt för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. Vidare är många kvinnodominerade yrken, inte minst inom offentlig sektor, i behov av förbättrad arbetsmiljö.

Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga

organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till våra

medborgare. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att åstadkomma en långsiktig utveckling mot ett mer jämställt arbetsliv.

Tillverkningsindustrin har länge kunnat avsätta kapital till forskning och utveckling, de tekniska innovationerna har därför varit många. Tillverkningsindustrin har tack vare detta kunnat se en kraftig förbättring av arbetsmiljön. Utvecklingen inom offentlig sektor och kvinnodominerade branscher har gått betydligt långsammare, vilket systematiskt har missgynnat kvinnor på arbetsmarknaden.

Det är naturligtvis positivt att den tekniska utvecklingen i samhället fortskrider, men den ska vara till för alla. Man kan framförallt se att sjukskrivningarna, inte minst inom offentlig sektor, återigen har börjat öka och många kvinnor har långt ifrån ett hållbart arbetsliv. Politiken måste på allvar bidra till att skapa bättre arbetsmiljöer för anställda inom offentlig sektor, där främst kvinnor arbetar. Det finns alltså en tydlig jämställdhetsaspekt – kvinnor får i större utsträckning förslitningsskador, skador som kan vara svåra att se men som tvingar kvinnor inom den offentliga sektorn att gå i pension i förtid.

Satsningar på den tekniska utvecklingen inom den offentliga sektorn är därför ett viktigt verktyg som staten och samhället kan styra. Det handlar inte om att tillåta det lönegap som idag existerar mellan kvinnor inom den offentliga sektorn och män inom den privata sektorn. Det handlar om att det är dags att värdera mäns och kvinnors arbetsmiljö lika högt. Det är dags för nya innovationer och kraftiga investeringar på tekniska innovationer inom offentlig sektor.

Mattias Jonsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)