Telefoner och datorer för patienter inom rättspsykiatrin

Motion 2008/09:So378 av Susanne Eberstein (s)

av Susanne Eberstein (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användning av telefoner och datorer för patienter inom rättspsykia­trin.

Motivering

Målsättningen inom kriminalvården är att tiden i anstalt ska användas för att påverka de intagna att förändra sitt beteende så att risken för återfall i brott minskar. Självklart ska de antagna avhålla sig från brott under strafftiden, varför kommunikationen med yttervärlden kontrolleras. Brev eller annan försändelse till eller från en intagen får granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen och säkerheten. Granskningen ska bland annat syfta till att undersöka om brevet är ett led i en planerad eller pågående brottslig verksamhet eller i ett planerat avvikande. Det finns också förbud mot användning av mobiltelefoner och Internet av samma anledning.

Döms brottslingen i stället till rättspsykiatrisk vård råder andra regler. Ett brev från en patient får övervakas, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen eller för att undvika att någon annan lider skada. Försändelser till en patient får endast undersökas för kontroll så att de inte innehåller egendom som inte får innehas. Granskningen av en försändelse får däremot inte avse det skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling, exempelvis för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet eller ett planerat avvikande.

Den dömde kan här använda sin mobil eller dator under den tid han eller hon är frihetsberövad. Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten. Ett sådant beslut om inskränkning eller övervakning av elektronisk kommunikation förutsätter dock att det finns tydliga och konkreta omständigheter som visar att patienten missbrukat sin rätt till användning av kommunikationen eller att det finns välgrundad anledning att anta att ett sådant missbruk kommer att inträffa och att denna användning är till men för vården, rehabiliteringen eller är till skada för någon annan.

När en person döms för kriminella gärningar måste målsättningen med vården vara densamma, oavsett formen. Därför finns det ingen anledning att reglerna för kommunikation med yttervärlden ska vara olika, utan samma regler ska gälla inom rättspsykiatrin som inom kriminalvården.

Stockholm den 30 september 2008

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)