Textade TV-program

Motion 1998/99:Kr270 av Carin Lundberg och Kristina Zakrisson (s)

av Carin Lundberg och Kristina Zakrisson (s)
För döva och hörselskadade är textning en förutsättning för
att kunna ta del av TV-utbudet. Fortfarande textas
förvånansvärt få av de svenska programmen i Sveriges
Television, endast 40 procent.  I de privata kanalerna, som
TV 4, är textningsgraden ännu lägre. För grupper som
synskadade är otillgängligheten än mer påtaglig eftersom det
idag inte finns någon syntolkning av texten, trots att tekniken
för detta redan finns.
De regler som idag styr kraven på SVT och TV 4 är de avtal som är teck-
nade mellan de respektive bolagen och staten. För SVT gäller mer
omfattande krav.  I sändningstillståndet står det "SVT är skyldig att beakta
funktionshindrades behov. Program skall även produceras för speciella
målgrupper. Genom att utnyttja befintlig och ny teknik skall SVT under
tillståndsperioden öka möjligheterna för funktionshindrade att ta del av
programmen." När  det gäller textning anges för 1997 att man ska sända
minst samma antal programtextningstimmar som under 1996. För TV 4
gäller enligt sändningstillstånden en skyldighet att göra stora underhållnings-
program och svensk TV-dramatik tillgängliga för funktionshindrade i minst
samma omfattning som under 1996. Vidare föreskrivs att verksamheten för
funktionshindrade under tillståndsperioden "skall...utökas i den mån nya
tekniska förutsättningar gör det möjligt inom ramen för oförändrade
kostnader". När det gäller textning av videofilmer finns det inga som helst
krav, vilket gör att utbudet av textad svensk film är mycket liten.
Detta är alltför låga krav. Detta innebär att utvecklingen i princip kommer
att stå still i flera år framöver. Samtidigt går detta stick i stäv mot utveck-
lingen i andra länder. I USA finns sedan 1996 en telekommunikationslag
som kräver stegvis ökad grad av textning av TV-program och videofilmer.
År 2006 ska 95 % av alla nya program vara textade. År 2008 ska 75 % av
alla äldre program vara textade. Redan idag textas långt fler TV-program än i
Sverige. De nationella bolagen textar i princip alla program som är under
"prime time".  USA har sedan i början av 90-talet krav på att alla nya TV-
apparater ska vara möjliga att ta emot text på, så kallad Closed Caption. Lika
bra är det dock inte för synskadade, men likväl har man även här kommit
längre än i Sverige.
Det rimliga målet för den statliga televisionen är att alla program ska vara
textade eftersom det är lagstadgat att betala licens. När det gäller TV 4 så
visar utvecklingen att man i allt högre grad gör program som varit för-
behållna SVT, till exempel partiledarutfrågningar. Därför måste de av
demokratiskäl också omfattas av tvingande krav.  En kraftfull satsning på
ökad tillgänglighet måste göras, men successivt. Ett rimligt krav är att man
höjer textningsgraden med 5-10 procentenheter för varje år tills man når
100 %, dvs  45 % år 1, 50 % år 2, 55 % år 3 osv. När det gäller textning av
videofilmer så bör det införas successivt ökade krav även där.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att staten i de kommande avtalen om sändningstillstånd skriver in
att antalet sändningstimmar med program som är textade och syntolkade
successivt skall öka enligt ovan beskrivna modell.

Stockholm den 24 oktober 1998
Carin Lundberg (s)

Kristina Zakrisson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)