Tidningsutdelning på landet

Motion 2007/08:K406 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidningsutdelning på landet.

Motivering

Dagstidningar är fortfarande det viktigaste sättet att hämta information om vad som händer i närområdet, i landet och i hela världen för många människor. Det presstöd som finns är mycket viktigt för att vi ska ha ett bra utbud av tidningar att välja på. Därför höjde den socialdemokratiska regeringen driftsstöd till dagstidningar utanför storstäderna. Samtidigt ändrades reglerna i syfte att stimulera utökad utgivning av tidningar som kommer ut få gånger i veckan. Detta skulle gynna flerfalden i opinionsbildningen och de många små tidningarna på landsbygden.

Den nya regeringen har dragit in stödet till utdelning av lördagstidningar. Flera tidningar har nu aviserat att lördagsutdelningen ska upphöra, då den har blivit alldeles för dyr. Det är speciellt tidningar ute i landsorten som har för avsikt att fatta sådana beslut.

En sådan utveckling skulle vara djupt olycklig. Det skulle innebära att en stor del av befolkningen inte får tillgång till viktig nyhetsförmedling under veckosluten då de flesta har tid att fördjupa sig i tidningar, vilket skulle försämra deras möjlighet att delta i samhällsdebatten. Det skulle också leda till ännu större tudelning av landet i landsbygd och storstäder.

Därför är det viktigt att se över denna utveckling så att människor på landsbygden även i fortsättningen kan få sina dagstidningar utdelade och då speciellt lördagstidningarna.

Stockholm den 4 oktober 2007

Kurt Kvarnström (s)

Marita Ulvskog (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)