Tidsgräns för överklagandeprocesser

Motion 2021/22:719 av Eva Lindh (S)

av Eva Lindh (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en tidsgräns för en överklagandeprocess och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av att bygga bostäder i Sverige är fortsatt stort. Trots att takten i bostadsbygg­andet under senare tid har ökat är behovet fortsatt stort.

Många detaljplaner överklagas runtom i Sverige, i vissa kommuner mer än varannan detaljplan, visar statistik från stadsbyggnadskontoret. Överklaganden försenar många byggprojekt. Förutom att byggandet fördröjs kan de långa tiderna av väntan också i slutändan påverka bostadspriserna.

Problemet är naturligtvis inte att människor överklagar. Det är en rättighet i en demokrati att få möjlighet att påvisa problem, att få sin sak prövad och att en ordentlig bedömning av detaljplaner görs. Problemet är att det inte finns tidsgränser som begrän­sar hur lång tid överklaganden kan få ta.

Trots att förändringar har gjorts för att korta processtiderna tar processen med överklaganden fortsatt alltför lång tid. Vi behöver sätta tidsgränser. Bland annat borde en gräns för delgivning finnas, det vill säga en gräns för hur lång tid som ges för att hämta ut ett beslut.

Eva Lindh (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare