Tillåta mindre avvikelse på kör- och vilotider i yrkesmässig trafik

Motion 2014/15:1222 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillåta en avvikelse från de reglerade kör- och vilotiderna för yrkesmässig trafik i likhet med den danska modellen som tillåter en avvikelse om ca 5 procent.

Motivering

Det finns en tydlig reglering för hur arbetstiderna ska se ut i den yrkesmässiga trafiken, när chauffören får köra och när man måste ta vila. Denna är baserad på gemensamma regler för detta som finns inom EU. Den gemensamma regleringen är bra och fyller sitt syfte på så sätt att det ger samma förutsättningar för alla chaufförer inom EU.

Genom att EU-länder har tolkat dessa regler olika har en situation uppstått när avvikelser från den tänkta likheten har kommit att påverka näringen. Exempelvis har Danmark tolkat reglerna om kör- och vilotider inom yrkesmässig trafik mer generöst och har accepterat en form av generell eftergift på kör och vilotider om cirka 5 % innan aktuell myndighet påför böter eller sanktionsavgifter.

Sveriges regering behöver därför omgående undersöka om Danmarks hantering är förenlig med de EG-direktiv som finns på området. Finns sådana förutsättningar i direktiven behöver även Sverige se till att vår reglering anpassas för att inte tappa konkurrenskraft gentemot danska åkerier.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)