Tillgång till forskningsfartyg i Östersjön

Motion 2007/08:MJ235 av Karin Enström och Walburga Habsburg Douglas (m)

av Karin Enström och Walburga Habsburg Douglas (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgången till forskningsfartyg för havsmiljöforskning och miljöövervakning på Östersjön.

Motivering

Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) bedriver havsmiljöforskning och miljöövervakning i Östersjön. Östersjön med sitt bräckta vatten är en unik havsmiljö i världen. Östersjöns ekosystem är av flera anledningar väldigt känsligt. Dels är det väldigt få arter som trivs i bräckt vatten vilket gör att om en art skulle slås ut kan det få väldigt stora följdverkningar på balansen mellan övriga arter. Dels är Östersjön hårt utsatt för miljöpåverkan på grund av att Östersjöns avrinningsområde är fyra gånger större än havet självt. Östersjön har de senaste åren även upplevt en betydande ökning i sjötransporterna. Dessa transporter utgörs till stor del av oljetransporter från Ryssland. Vid en större oljeolycka skulle alla länder kring Östersjön riskera att drabbas hårt.

Under de senaste åren har SMF samlat på sig långa mätserier på miljö­statusen i Östersjön, inte bara längs kusterna utan även längre ut i Östersjön. Dessa mätserier är världsunika i omfattning och tidsrymd. Genom dessa långa mätserier kan forskarna studera sambanden i havsmiljön över tid. Man kan se vilka effekter miljöpolitiken har haft på miljön i Östersjön Detta är mycket viktig forskning för att i framtiden kunna göra prognoser och ge relevant underlag för vår miljöpolitik.

Problemet nu är att SMF:s miljöövervakning och miljömätningar på den öppna Östersjön riskerar att avbrytas. Detta då Sjöfartsverket fått sparkrav och inte anser sig längre ha råd att hyra ut sitt utsjöfartyg till havsmiljöforskarna på SMF. Möjligheten att kunna hyra in utsjöfartyg är en förutsättning för att SMF ska kunna fortsätta sina mätningar och även kunna ge havsmiljöforskare möjlighet att genomföra projekt.

Den borgerliga regeringen har sedan sitt tillträde prioriterat havsmiljöforskningen och tilldelat den en halv miljard i anslag. Ett av målen har varit just att kunna identifiera vilka effektiva åtgärder som kan vidtas för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Den forskning som bedrivs av SMF får i detta sammanhang en stor betydelse för att kunna administrera rätt politik. Därför borde det ligga i regeringens intresse att snabbt lösa frågan med tillgången till utsjöfartyg för SMF:s räkning. Fördelningen av kostnader mellan olika myndigheter borde inte få stå i vägen för det högre syftet att bedriva en effektiv havsmiljöpolitik grundad på vederhäftig havsmiljöforskning. Regeringen bör därför tillse att mätningarna får fortsätta oavsett fartyg.

Stockholm den 27 september 2007

Karin Enström (m)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)