Tillgång till kultur- och föreningsliv för hörselskadade

Motion 1998/99:Kr217 av Ingrid Burman m.fl. (v)

av Ingrid Burman m.fl. (v)
Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att alla ska ha
rätt att ta del av och vara delaktiga i kultur- och
föreningslivet. Kulturen är en angelägenhet för alla. Filmer,
teater och musik är en del av vår vardag. Tyvärr gäller inte
detta alla idag. Det finns en del grupper för vilka dessa
verksamheter och upplevelser inte är tillgängliga. En av
dessa grupper är de hörselskadade, som genom sina skador
ofta utestängs från kultur- och föreningsutbud som baseras
på ljud och det talade språket.
Hörselskadade är en heterogen grupp med allt ifrån en lätt hörsel-
nedsättning till total dövhet. Behoven varierar och det innebär att insatserna
blir olika. För de flesta krävs endast en bra ljudmiljö, för andra krävs
specialteknisk utrustning och för ett mindre antal krävs tolkservice. Ett
flertal
undersökningar och hörselskadades egna erfarenheter pekar mot att det
endast är en tredjedel av kultur- och föreningsutbuden som är tillgängliga för
hörselskadade.
Exempelvis saknas väl fungerande teleslingor i de flesta museer och
konserthus, svenska filmer på biografer, TV och video är inte textade och
textmaskiner saknas på teatrarna. Det är heller inte lätt att få tolk vid
kulturarrangemang på grund av tolkbrist. Fortfarande är det endast ca 40 %
av SVT:s program som är textade, vilket betyder att man som hörselskadad
inte på långa väg har full tillgång till det som sägs vara public service.
Problemet är inte okänt, redan under Handikapputredningen påtalades
dessa brister. Statens Kulturråds handlingsprogram har också uppmärk-
sammat problematiken. Vänsterpartiet anser att Boverket bör ges i uppdrag
att se över frågan om hjälpverktyg för hörselskadade i lokaler som används
för olika kulturarrangemang.
Inom FN har man, efter initiativ från Sverige, antagit standardregler för att
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. I
regel 5 B står att "staterna bör uppmuntra media, speciellt televisionen, radio
och tidningar, att göra sina tjänster tillgängliga". Vänsterpartiet vill här
uppmuntra regeringen att följa denna regel. Särskilt angeläget är detta i fråga
om public service. Regeringen bör därför ges i uppdrag att vid nästa
förhandlingstillfälle med SVT och övriga kanaler som ingår i det marksända
digital-TV-nätet ta upp frågan om hörselskadades dåliga tillgång till TV-
utbudet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att Boverket ges i uppdrag att se över
frågan om hjälpverktyg för hörselskadade i lokaler som används för olika
kulturarrangemang,
2. att riksdagen begär att regeringen vid nästa förhandlingstillfälle med
SVT och övriga kanaler som ingår i det marksända digital-TV-nätet tar upp
frågan om hörselskadades tillgång till TV-utbudet.

Stockholm den 24 oktober 1998
Ingrid Burman (v)
Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Lena Olsson (v)

Rolf Olsson (v)

Stig Sandström (v)

Claes Stockhaus (v)

Carlinge Wisberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)