Tillgänglighetssmarta boendemiljöer för äldre och personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2009 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över ett statligt stöd för tillgänglighetsinventering och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett statligt stöd för installation av hiss och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga kravet på enkelt avhjälpta hinder till att också omfatta i eller i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett investeringsstöd för trygghetsbostäder och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till startbidrag för byggemenskaper och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till medel för forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att förbättra utformningen av miljörum och sopkärl och utveckla tekniska lösningar för avfallshantering som underlättar för personer med nedsatt funktionsförmåga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Motivering

I september 2015 överlämnade Ewa Samuelsson sin offentliga utredning Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU2015:85) till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP). Förslagen var omfattande och välkomnades i stort av remissinstanserna. Sedan dess har bostadsministern avgått och ersatts, samt regeringen förblivit tyst om hur den ser på utredarens förslag. Detta sker samtidigt som Sverige upplever en svår bostadsbrist, värre än på mycket länge. Inga tecken finns på att regeringen tänker överlämna förslag på området. Det är dags att utredningens goda förslag blir verklighet.

Några av utredningens förslag är de som framgår av satserna ovan. Det handlar givetvis om anslag och pengar. Men det bör om möjligt ses över om det skulle underlätta byggandet i framtiden för funktionsnedsatta och äldre. Om en investering kan skapa besparingar på annat sätt till exempel att slippa bostadsanpassa till höga kostnader. Den offentliga utredning som kom 2015 har många konstruktiva idéer. Det är förkastligt om man utan att titta på förslagen och kostnadsberäkna dem skulle avfärda utredningen eller lägga den i malpåse.

Det råder ju en enorm bostadsbrist och rätt satsade pengar kan öka på byggandet och skapa flyttkaruseller som i slutänden kan vara kostnadsbesparande. Regeringen bör börja med att kostnadsberäkna förslagen från utredningen och därefter ta till sig det som är relevant.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)