Tillsättande av statsminister efter val

Motion 1998/99:K213 av Birger Schlaug (mp)

av Birger Schlaug (mp)
Ändrad regeringsform
Regeringsformens sjätte kapitel, andra till fjärde paragrafen
slår fast hur statsministern utses. Statsministern tillsätter
sedan övriga statsråd.
Talmannen skall samråda med företrädare för varje partigrupp och
överlägga med vice talmännen för att sedan lägga fram förslag till ny
statsminister för riksdagen. Förslaget är godkänt så länge inte mer än hälften
av riksdagsledamöterna röstar mot. Förkastas förslaget skall talmannen
återkomma. Om talmannens förslag förkastas fyra gånger hålls extra val.
Det finns ingen formell skyldighet för statsministern att avgå efter valet.
Vi anser att regeringsformen bör ändras så att statsministern efter valet måste
avgå och talmannen söka efter ny regeringsbildare. Inget hindrar givetvis att
det åter blir samma statsminister, men en allsidig prövning bör ske.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i
regeringsformen att statsministern efter val har att avgå med uppdrag till
talmannen att lägga fram förslag till ny statsminister för riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 1998
Birger Schlaug (mp)
Per Lager (mp)

Yvonne Ruwaida (mp)

Peter Eriksson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)