Tillstånd för försäljning av folköl

Motion 2000/01:So429 av Thomas Julin m.fl. (mp)

av Thomas Julin m.fl. (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillstånd skall fordras för försäljning av öl klass II, folköl.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om indragning av tillstånd vid försäljning av folköl till ungdom
under 18 år.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett tydligt och skärpt regelverk för folkölsförsäljning.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av reglerna för tillsynen.
Inledning
Sedan 1995 krävs inget tillstånd för butiker som vill sälja folköl. Sedan
dess har också antalet försäljningsställen fördubblats.
Nu har det kommit en bister kritik mot ölkontrollen. Under 1999 har mer
än hundra kommuner inte gjort någon kontroll i butiker som säljer folköl. Vi
anser att det är oacceptabelt och det visar att samhället släppt kontrollen på
det här viktiga området, samtidigt som alla vet att folkölet är ungdomens
berusningsdryck. Alkoholhandläggare förklarar att det inte finns resurser för
att utföra effektiva kontroller. Både kommunerna och polisen saknar resurser
för att klara den här uppgiften.
Folköl är en lättillgänglig berusningsdryck för ungdomar och många
gånger är berusningssyftet det enda de är ute efter. I samband med den nya
alkohollagen slopades kravet på tillstånd för försäljning av öl klass II.
Resultatet har blivit att folkölet har blivit än mer lättillgängligt för
ungdomar.
Under 1990-talet har ungdomars alkoholkonsumtion ökat och redan i årskurs
6 har 35 procent av pojkarna druckit folköl. 82 % av ungdomar i åldern 15-18
år anger i 1996 års TEMO-undersökning att de konsumerat alkohol under de
senaste tolv månaderna.
Enligt TEMO:s undersökning är den alkohol som ungdomar, i åldern 15-
24 år, dricker i första hand starköl och i andra hand folköl och sprit.
Konsumtionen för ungdomar i åldern 15-17 år domineras av folköl. Bland
pojkarna står folkölet för ungefär hälften av den alkohol som dricks och bland
flickorna för nästan 40 %.
Försäljning av folköl till minderåriga
Åldersgränsen för att få köpa folköl är 18 år. Handelns egna
undersökningar, såväl som undersökningar genomförda av Ungdomens
nykterhetsförbund och olika medier, har visat att efterlevnaden av 18-
årsgränsen är mycket dålig. Ett extra tungt ansvar vilar på handeln och
tillsynsmyndigheten med tanke på att ungdomens berusningsdryck är till
försäljning en stor del av dygnet alla dagar under hela året.
Sveriges Livsmedelshandel och Sveriges Bryggerier oroas också över
ölförsäljningen till ungdomar under 18 år. De har gått ut med en kommuniké
angående åldersgräns för inköp av folköl och med informationsmaterial till
livsmedelshandelns kassapersonal. I kommunikén säger de:
Missbruk av alkohol bland unga människor är ett allvarligt bekymmer i
vårt samhälle. Bekymret delas av många - skola, myndigheter,
organisationer, kamrater, föräldrar - och av bryggerier och handel.
Tillgängligheten av folköl - ofta uppmärksammad av massmedia - är ett
förhållande som vi inom handeln och bryggerierna direkt kan påverka. I
vissa livsmedelsbutiker har det varit alltför lätt för minderåriga att köpa
folköl. Kontrollen har varit bristfällig. Därför har vi detta år lagt ner ett
stort arbete på att informera butiksanställda och butiksägare om
problemet och dess konsekvenser för individen, samhället och inte minst
vår bransch. 18 år gäller för folköl är den genomgående rubriken i
informationsmaterialet. I det har vi erinrat om lagstadgad åldersgräns och
uppmanat butikspersonalen att begära legitimation om man tror att
kunden inte uppnått minimiåldern. Vi företrädare av handeln vill med
denna kommuniké understryka det allvar vi tillmäter problemet. Det är en
viktig angelägenhet för oss alla, att vi med våra till buds stående medel
hindrar minderårigas inköp av folköl!
I Miljöpartiet delar vi den oro som handlarna och bryggarna uttrycker i
sin kommuniké och tycker den är bra. Det är även ett bra och informativt
material som skickats ut till kassapersonalen med information om hur
kassapersonalen skall hantera 18 års-gränsen. Informationsmaterialet
beskriver på ett bra sätt de negativa följderna av ungdomens
ölkonsumtion, exempelvis att en sexpack folköl på 3,5 % motsvarar 24 cl
40 %-ig alkohol och att när ungdomar berusar sig dricker de ofta folköl.
Tillstånd
Tyvärr är det allt för många som är mindre nogräknade när de säljer
folköl. Vi anser därför att tillstånd för försäljning av folköl snarast skall
återinföras, ett tillstånd som bör vara tidsbegränsat så att det blir
återkommande omprövningar. I den mån försäljning sker till barn och
ungdom anser vi att tillståndet skall dras in eller att handlaren ska nekas
förnyat tillstånd. Utformningen av reglerna måste vara sådana att
huvudansvaret vilar på handlaren. I dag kan enskilda kassörskor bli fällda,
medan den som är ägare av butiken helt slipper ifrån sitt ansvar.
Dessutom bör den ansvariga tillsynsmyndigheten få ett regelverk som
möjliggör snabba ingripanden.
Idag finns det folkölsförsäljare som enbart har ostkrokar och liknande
varor i sitt sortiment. Vid rättslig prövning har rätten ansett att sådant
sortiment varit tillräckligt för att försäljningsstället skall kunna fortsätta
sin
folkölsförsäljning. Rätten har ansett att de uppfyller det krav som säger att
den butik som skall sälja folköl även måste sälja livsmedel. Vi anser att det
här visar att dagens regelverk är svagt och otillräckligt. Det behövs skärpta
och tydliga regler som styr folkölsförsäljningen. Om försäljningen av folköl
skall finnas kvar utanför systembolagen, så måste försäljningen ske i butiker
med ett brett livsmedelssortiment. Det skall inte räcka med ostbågar eller ett
litet begränsat sortiment. Regeringen måste snarast återkomma till riksdagen
med ett förslag till tydliga och skärpta regler. För att det skall vara
verkningsfullt med regler för folkölsförsäljningen måste även reglerna för
kontrollverksamheten ses över.

Stockholm den 3 oktober 2000
Thomas Julin (mp)
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Gunnar Goude (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)