Tobak

Motion 2009/10:So560 av Désirée Pethrus Engström (kd)

av Désirée Pethrus Engström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade informationsinsatser om rökning till utsatta riskgrupper.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa rökfri arbetstid inom all offentlig verksamhet.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur man kan uppmuntra privat verksamhet att införa rökfri arbetstid.1

1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till AU.

Motivering

En av de främsta riskfaktorerna för att drabbas av cancer är rökning. Ungefär 20 procent av samtliga cancerfall i Sverige inträffar till följd av rökning. För att minska förekomsten av cancer är det därför viktigt med stora insatser för att minska rökandet i samhället. Aktiva insatser bör göras för att nå ut med information till utsatta riskgrupper, exempelvis ensamstående mammor, som i mycket högre utsträckning än andra grupper i samhället är rökare. Det är också viktigt att informationsinsatser görs för att förändra de livsmönster som gör att unga börjar röka.

Sverige bör fortsätta att arbeta brett och med begränsande åtgärder som prispåverkan och skyddande lagstiftning, exempelvis åldersgränser.

Inom flera kommuner införs nu rökfri arbetstid. Denna tanke har flera positiva effekter då det uppmuntrar människor att ta tag i sitt beroende och i viss mån kan få människor att avstå från rökning från första början. Det är också ett tydligt ställningstagande från kommunerna om att rökningen för med sig kostnader såväl privat som på samhällsnivå. Regeringen bör utreda möjligheten att införa rökfri arbetstid i all offentlig verksamhet. I Sverige finns idag flera initiativ inom privat sektor där rökförbud gäller på arbetsplatsen. Detta har haft positiva hälsoeffekter för de anställda. Flera sådana initiativ bör uppmuntras av samhället. Man bör därför även utreda hur man kan uppmuntra privat verksamhet att också införa rökfri arbetstid.

Stockholm den 6 oktober 2009

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)