Tolkservice

Motion 2021/22:1453 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till gratis tolkservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten till tolkservicefastslås i förvaltningslagen 13 §: När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala ska myndigheten anlita tolk om det behövs för att den enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt. Det finns ingen tidsbegränsning för denna rättighet så de facto kan svenska medborgare och personer som har bott i landet i decennier använda gratis tolkservice i kontakter med socialtjänsten, sjukvården, domstolsväsendet etc. Myndigheter och institutioner ska vara tillgängliga, men den enskilde har även en skyldighet att göra allt vad han eller hon kan för att bli en del av det svenska samhället.

En begränsning av rätten till gratis tolkservice skulle kunna ha flera positiva effekter. Bland annat skulle incitamentet att lära sig svenska öka. Kunskaper i svenska är en nödvändig grund för integrationen och möjligheten att ta del i samhällslivet,ochdärför ska människor som har kommit till Sverige och bosatt sig här uppmuntras till det. Alla har dock inte samma möjligheter att lära sig ett nytt språk och därför bör äldre och personer med funktionsnedsättning inte omfattas av begränsningen.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)