Trafikförsäkringsavgiften

Motion 2013/14:C264 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd.

Motivering

Om du har ett motordrivet fordon och inte har tecknat en trafikförsäkring, blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får därmed betala en avgift, trafikförsäkringsavgift. Är fordonet oförsäkrat och inte avställt har Trafikförsäkringsföreningen laglig rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av ägare. Detta enligt trafikskadelagen (TSL) 34 §.

Trafikförsäkringsavgiften bestäms på grundval av de årspremier för trafikförsäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har saknats. Avgiften får med 10 procent överstiga högsta försäkringspremie för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. Trafikförsäkringsföreningen har rätt att kräva trafikförsäkringsavgift för varje dag som ett fordon är lagstridigt oförsäkrat. Dessutom får trafikförsäkringsavgift alltid tas ut med 200 kr, även om avgiften enligt beräkningsmetoden för uttagande av avgift skulle uppgå till ett lägre belopp.

Avgiftens storlek bestäms enligt en schablonmetod som bara delvis påverkas av den uteblivna premiens belopp. Avgiftssanktionen är svårförståelig och avsedd att komma till användning i en rad olika fall.

På det sättet man räknar ut beloppet för en fordonsägare blir konsekvensen för en person som t.ex. bor i Dalarna att denna får betala lika mycket som en person som bor på Östermalm. Detta trots att den vanliga trafikförsäkringen är billigare för en person som bor i Dalarna än på Östermalm.

Det är inte rimligt att en person som bor i ett område med mycket låga premier ska få betala så mycket mer i straffavgift jämfört med de områdena med en mycket hög premieavgift. Det leder till att de som bor i små orter drabbas mycket hårt. Och för landsbygden är det ett hårt slag.

Avgiften borde istället bestämmas utifrån den aktuella nivån på premien för det området man bor i. Bor du i t.ex. Dalarna ska du betala en avgift som baseras på den premien och inte en avgift baserad på en premie från t.ex. Östermalm. Därför borde en översyn övervägas av hur avgiften kan utformas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Stockholm den 30 september 2013

Ulf Berg (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)