Trafiksituationen vid Ystad hamn

Motion 2017/18:3049 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksituationen vid Ystad hamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ystad hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm, den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största ro/ro-hamnen och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen och utgör därmed Sveriges länk till Polen och södra Europa. Som handelslänk för Skandinavien gentemot EU spelar hamnen även en viktig roll för Sveriges export och näringslivet i regionen som spänner ifrån södra Sverige till Danmark, Tyskland, Baltikum och Centraleuropa. Vidare är hamnen en del av livlinan mellan Bornholm och Köpenhamns­området med livlig daglig snabbåtstrafik som via E65:an och Öresundsbron knyter ön till övriga Danmark.

Under 2016 välkomnade Ystad hamn över 2 miljoner passagerare, i genomsnitt fler än 5 700 om dagen. I fjol passerade också 543 000 personbilar och 231 000 tunga fordon Ystad hamn. Godsvolymen ökade med 11,4 procent och uppgick till 3,5 miljoner ton. Under första halvåret 2017 har dessa ökningar fortsatt och hamnverksamheten kommer åter att slå nya trafikrekord. Hamnen har dessutom, i daglig trafik, tagit emot ytterligare ett fartyg i Polentrafiken i september i år. Den ökade kapaciteten skapar utveckling och arbetstillfällen inte bara i Ystad utan i hela södra Sverige. Inför 2018 planeras för ytterligare daglig färjetrafik till Polen såväl som till Bornholm, med större fartyg och fler avgångar.

Framtidens ökade trafikmängd ställer dock krav på att infrastrukturen runt om hamnen fungerar för att skapa förutsättningarna för den ökade trafiken att vara till nytta för regionen. Situationen idag är närmast katastrofal ur miljö- och tillgänglighets­synpunkt, främst avseende E65 genom Ystad där dagliga köer bildas på grund av plankorsning, övergångsställen och enfiliga vägar. Med den ökade trafik som väntas kommer belastningen på genomfarten bli ännu större. En hållbar lösning utifrån miljö- och säkerhetsperspektiv behövs. Det mest prioriterade avseende E65:an (Dragongatan) är sträckan från hamnen norrut förbi Regementsområdet. Den riktiga störningen är Simrishamnsbanan som alla ankommande fordon måste passera. I samma korsning finns även en ljusreglering för fordonstrafik. Trafiken från hamnen ska alltså passera ett nålsöga som ofta visar stopp, antingen för korsande fordonstrafik eller för korsande tågtrafik. Simrishamnsbanan är dessutom en av Sveriges sista manuellt styrda järnvägssträckor vilket gör att bommarna ofta ligger nere flera minuter innan ett tåg passerar. Väl ute ur korsningen hamnar man i en cirkulationsplats där den avgjort största delen av trafiken till Österlen passerar, inklusive många arbetspendlare. Sommartid är det ofta trafikstockning i cirkulationsplatsen på grund av det stora turistflödet såväl till Ystad som till Österlen. Efter cirkulationsplatsen övergår vägen till en snäv sirlig väg och hastighetsgränsen sätts ned under dagtid till 30 km/h. På detta vägavsnitt finns ett obevakat övergångsställe som används av barn och ungdomar för passage till en skola på Regementsområdet. En tunnel under järnvägen och förbi regementet behövs för att trafiken ska passera smidigare samt inte utgöra ett hot mot fotgängarna och bör därför övervägas. Detta kommer att utgöra en miljöförbättring med avsevärt mindre tomgångskörning och mycket lägre bullerstörningar. En utbyggnad av E65 till tvåfilig väg i båda riktningarna mellan Skurup och Ystad med skulle förbättra möjligheten för passagerare och gods att ta sig vidare till Malmö, Köpenhamn och Småland och bör därför övervägas.

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)