Tryggare arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare

Motion 2007/08:A340 av Christian Holm och Margareta B Kjellin (m)

av Christian Holm och Margareta B Kjellin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beräkningsgrund för arbetslöshetsersättning för egenföre­tagare.

Motivering

I Sverige finns det förhållandevis få företagare jämfört med många andra länder. I Sverige har andelen företagare dessutom sjunkit under de senaste tio åren medan trenden i övriga Europa har varit positiv.

Sverige behöver fler entreprenörer och egenföretagare för att stimulera arbetsmarknaden, konkurrera och vara ledande på den internationella marknaden. Idéer och kreativa förslag har det alltid funnits gott om i Sverige, men alltför ofta stannar idén just vid att vara en idé.

Att starta eget företag innebär alltid en risk och chanstagning – särskilt när ett nytt obeprövat koncept ska genomföras. Svenska företagare har inte ett sämre socialt skyddsnät än sina europeiska konkurrenter, men däremot har anställda i Sverige ett mer generöst trygghetssystem än anställda i andra länder. Det kan vara en av anledningarna till att för få väljer att ge upp tryggheten i sina anställningar för att satsa på företagande.

Dagpenningen före egenföretagare vid arbetslöshet beräknas idag som huvudregel på grundval av ett genomsnitt av de tre senaste årens nettointäkter (enskilda näringsverksamheter och handelsbolag) eller lön (aktiebolag och ekonomiska föreningar).

Ersättning vid arbetslöshet som idag baseras på det tre senaste årens inkomster eller intäkter passar inte företagare och uppmuntrar inte till innovation och entreprenörskap. Dels för att det oftast tar mer än tre år för ett företag att börja löna sig så pass att ägaren kan ta ut en skälig lön och dels för att företagarnas inkomster och företagets nettointäkter varierar över säsong och konjunkturer. Vid sämre tider måste andra kostnader än den egna lönen betalas för att verksamheten ska kunna överleva. Att fastställa företagarens ersättning vid arbetslöshet utifrån inkomst och intäkter från de senaste tre åren torde i allmänhet alltid ge företagare en låg dagpenning. Inkomst och intäkter har oftast försämrats kraftigt före en nedläggning eller en konkurs av ett företag.

För att uppmuntra till entreprenörskap krävs det att företagares socialförsäkringssystem jämställs med den trygghet som anställda har. Dagpenningen för egenföretagare vid arbetslöshet bör, för företagare som bedrivit verksamhet upp till fem år, beräknas på normalinkomsten året innan företaget startades. Alternativt kan företagaren välja ett av fem år som beräkningen ska baseras på.

Stockholm den 4 oktober 2007

Christian Holm (m)

Margareta B Kjellin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)