Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)

av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en långsiktig och mer hållbar utveckling av gräsrotsfinansiering som finansieringsform och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gräsrotsfinansiering (på engelska crowdfunding) är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital genom en plattform på internet.

Det är ur flera synvinklar positivt att vi ser en framväxt av plattformar för gräsrots­finansiering och att denna finansieringsform kan erbjuda ett komplement till bankfinansiering. Detta kan i förlängningen leda till ett tryggare företagande, och ännu fler finansieringsmöjligheter för personer med bra idéer. Inte minst i ett initialt skede kan ett företag dra nytta av att det finns alternativa finansieringsmöjligheter.

Det betänkande – Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20) – som undersökt detta är ett viktigt steg på vägen mot ett modernare regelverk. Marknaden gynnas av ökad tydlighet när det gäller vilket ansvar som vilar på olika parter. Reglering är nödvändig inte minst för att hantera risker, för att skydda konsumenter och för att värna sunda konkurrens­förhållanden på marknaden. Sunda regler är en viktig grund för att möjliggöra en hållbar utveckling av gräsrotsfinansieringen och främja förtroendet för denna. Arbetet med att dels underlätta gräsrotsfinansiering, dels anpassa regelverket för att skydda konsumenter behöver påskyndas för att främja nyföretagande.

Lorentz Tovatt (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)