Trygghetssystem för företagare

Motion 2007/08:A332 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast införa trygghetssystem för företagare.

Motivering

Den tidigare socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning för att se över möjligheten att införa ett trygghetssystem för företagare, eller mer precist, att se över möjligheten att ändra beräkningen av dagpenning för företagare som får arbetslöshetsförsäkring. Den borgerliga regeringen stoppade utredningen i början av 2007, och ännu har ingen ny utredare tillsatts. Det verkar alltså som om regeringen förhalar frågan om trygghet för småföretagare – en fråga som är alltför viktig för att ignoreras.

Inte minst viktig är frågan med tanke på behovet av att gynna kvinnligt företagande. Kvinnor har i dagsläget generellt sett lägre löner än män och är hårdare drabbade av arbetslöshet. Det är bara några av skälen till att kvinnligt entreprenörskap bör uppmuntras och underlättas. Det är också viktigt att kunna förena föräldraskap med företagande i stället för att använda sig av så förlegade metoder som vårdnadsbidraget.

I utredningen föreslås bland annat att när dagpenningen för företagare ska beräknas ska underlaget bygga på den högsta inkomsten under ett av de tre senaste åren före avvecklingsåret. Tanken är att denna ändring ska ge företagare incitament att fortsätta driva sin verksamhet trots tillfälligt dålig lönsamhet. Det är en väldigt bra idé med tanke på att det kan ta flera år för en ny företagare att få sin verksamhet att gå runt eller till och med gå med vinst. På samma sätt som arbetslöshetsförsäkringen utgör en trygghet för löntagare, en brygga på vägen mellan två anställningar, kan företagare behöva detta stöd i svåra tider.

Det är högst angeläget att detta viktiga utredningsarbete snarast återupptas. Detta bör ske för att vi ska kunna skapa bättre trygghetssystem för företagare och därmed gynna det viktiga entreprenörskap som i nästa led kan skapa ytterligare arbetstillfällen.

Stockholm den 3 oktober 2007

Berit Högman (s)

Tommy Ternemar (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)