Trygghetssystem för företagare

Motion 2017/18:1403 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vab-ersättning kan bli mer flexibel för företagare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för företagare oaktat ålder och bolagsform att få föräldrapenning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trygghet för företagare och entreprenörer är en grundförutsättning för att fler människor ska våga ta steget och starta en egen verksamhet. Utan idéer, innovationer och entreprenörer stannar Sverige. Det förutsätter att människor ska vilja satsa på och utveckla företag. Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättnings­möjligheter ska tas tillvara. Det är viktigt att ha ett gynnsamt jobb- och företagsklimat.

Att helheten fungerar för den som är företagare är nödvändigt för att kunna vara entreprenör. En av de faktorer som påverkar valet mellan att vara anställd eller att ta steget till att bli företagare är familjesituationen, främst för kvinnor. Familjebildningar ser ut på många olika sätt, och då behövs också ett flexibelt sätt att lösa familjeangelägenheter såsom vård av barn, vab. Därför bör vab-ersättningen bli mer flexibel för företagare för att möjliggöra ett mer hållbart företagande.

Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) lämnade ett antal förslag som rör egenföretagares villkor i trygghetssystemen. Gällande regler om karens vid sjukskrivning gör att man kan välja kortare eller längre karenstider. Efter fyllda 55 år får man dock inte ändra sin karenstid till en kortare karens. Gränsen är absolut och definitiv, vilket kan få mycket stora konsekvenser för den enskilda företagaren, som missar att uppmärksamma denna tidpunkt och därmed är låst vid sina försäkringsvillkor resten av livet. Detta är en situation som är verklighet för många företagare, och därför bör regeringen se över möjligheten för företagare oaktat ålder och bolagsform att få flexiblare karens.

För en ny företagare är den första tiden, när den nya verksamheten ska etableras, av naturliga skäl den vanskligaste. Vid en graviditet får man som företagare exempelvis endast ut grundnivån i föräldrapenningen om man inte tagit ut lön från sitt bolag, då det inte finns någon sjukpenninggrundande inkomst att bygga ersättningen på. Det bristande trygghetssystemet för företagare är fortfarande en betydelsefull anledning till att inte fler människor vågar ta steget och starta en egen rörelse. Om Sverige ska få fler företagare och entreprenörer krävs det därför en fortsatt översyn, utveckling och förbättring av trygghetssystemen för företagare.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)