Tullstation på E16

Motion 2018/19:1935 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att upprätta en tullstation vid E16 och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och Norge tillsammans bör överväga att planera sina investeringar på E16 i närtid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor men även upprätthålla en relevant gränskontroll och bekämpa olika former av smuggling.

Genom närheten till Norge har Värmland problem med internationella stöldligor som agerar på båda sidor gränsen. I flera fall bedriver dessa ligor även omfattande smugglingsverksamhet. Utifrån detta perspektiv är det anmärkningsvärt att det inte finns en tullstation på E16 längs den svensk-norska gränsen för att bekämpa den interna­tionella brottsligheten. Vidare har även åkerinäringen efterfrågat en svensk tullstation utmed E16. I avsaknaden av klareringsmöjligheter utmed denna sträcka tvingas lastbils­trafiken ta betydande omvägar till andra tullstationer vilket både skapar högre transport­kostnader och negativa konsekvenser för miljön. Regeringen bör därför ge Tullverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upprätta en tullstation på E16 utmed den svensk-norska riksgränsen.

E16 har på den norska sidan fått stora investeringar gjorda öster om Kongsvinger. Den felande stora länken för E16 är mellan Kongsvinger och Torsby. För att få till stånd dessa investeringar kan man bland annat i den norska transportplanen utläsa att man vill se resultat i planeringen på den svenska sidan. Detta föranleder att det är nödvändigt att


Sverige, i den kommande åtgärdsplanen, visar att man prioriterar sträckan E16 och att man avser att göra förbättringar av vägens standard mellan Torsby och norska gränsen.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)