Turism

Motion 1994/95:Kr410 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)
Turistnäringen i alla länder skiljer sig från traditionell
industri genom att det är så många parter som måste
samverka för att skapa attraktiva resemöjligheter och genom
att inblandade parter i varierande grad tillgodogör sig
effekterna av en ökad turism. Detta kräver speciella
lösningar för att turistnäringens stora potential som
inkomstskapare i Sverige skall kunna tas tillvara.
Det krävs en samlad och för alla tillgänglig kunskap om
turismens effekter och villkor för att alla berörda skall kunna
effektivt samverka. När Sveriges Turistråd lades ner
försvann det organ som tidigare ansvarade för
kunskapsutveckling, kunskapsspridning, analys,
strategiutformning, produktutveckling, samordning m m.
Styrelsen för Sverigebilden har endast delvis haft en sådan
uppgift och föreslås nu avvecklas. Next Stop Sweden har,
med statlig medfinansiering, endast till uppgift att
marknadsföra Sverige i utlandet under medfinansiering av
näringen. I praktiken sker medfinansieringen till
huvudsaklig del med medel från kommuner och landsting.
På samma sätt som Sverige måste marknadsföras generellt
som investeringsland behövs en generell
turistmarknadsföring i utlandet. Endast staten kan finansiera
detta och beslutet i finansieringsfrågan bli avgörande för om
Sverige skall ta tillvara turismens ekonomiska potential för
skatteintäkter och valutabalans. De kommersiella företagen
måste själva finansiera marknadsföringen av sina produkter.
Erfarenheterna i Sverige visar att vi liksom andra länder
behöver ett nationellt turistråd där alla de som måste
samverka på lämpligt sätt är delaktiga. Då många
departement berörs på den statliga sidan så behövs även en
politisk samordning.
De kunskaper som nu finns om turism på olika håll i landet
måste samordnas, analyseras och spridas. På några
universitet och högskolor, särskilt vid Institutionen för
Turismvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund finns stora
kunskapsmängder att utgå ifrån. Kunskapen bör knytas
samman och vara tillgänglig i IT-nätverk. Den offentliga
sektorn och företagens kunskapsbehov kan då lösas
rationellt.
Ett opartiskt kunskaps- och analyscentrum skulle kunna
etableras i Östersund med samarbete med Mitthögskolan,
Glesbygdsmyndigheten, SCB och Föreningen Sveriges
turistorganisationer (RTS).
Den Europeiska Unionens ambitioner att utveckla
turismen och informationsteknologins användning i detta
sammanhang måste tas tillvara.
En professur i vardera nationalekonomi och
företagsekonomi med inriktning på turism skulle därvid
kunna lokaliseras till Institutionen för Turismvetenskap vid
Mitthögskolan i Östersund och finansieras av de medel som
i budgetpropositionen anvisats för professurer vid de mindre
och medelstora högskolorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om turistnäringen.

Stockholm den 22 januari 1995

Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)