Turismen och nya jobb

Motion 2009/10:N262 av Else-Marie Lindgren (kd)

av Else-Marie Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marknadsföring av svensk turistnäring.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av denna näring.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att få fler internationella konferens-, kultur- och idrottsevenemang till Sverige.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den statliga utredningen SOU 2007:32 ska skickas ut på remiss.

Motivering

Sverige har, enligt många turistexperter, en potential att locka till sig dubbelt så många utländska turister jämfört med idag. Detta gäller både vinter som sommartid. Även den framlagda statliga utredningen SOU 2007:32 drar samma slutsatser. Denna utredning har ännu inte skickats ut på remiss, vilket bör göras.

En satsning enligt förslagen i denna utredning skulle skapa mer än 100 000 nya årsarbeten inom turistnäringen, och många av dessa i gles- och landsbygd. Sverige har mycket att vinna på att marknadsföra upplevelsebaserad turism, speciellt i länder som USA och Kina.

Regeringen har de senaste åren gjort satsningar på turismen, vilket är väldigt bra. I budgetpropositionen för 2010 höjs anslaget för att marknadsföra Sverige utomlands genom AB Visit Sweden med 50 miljoner kronor per år. Dessutom görs en särskild satsning med 50 miljoner kronor under 5 år för att marknadsföra Sverige som det nya matlandet. Det sker också en satsning på att främja turistnäringen inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta är steg i rätt riktning.

Mellan år 2000 och 2008 ökade exportintäkterna från turismen med 100 procent. År 2009 ser enligt Visit Sweden ut att bli det bästa året hittills. Preliminära siffror från sommaren 2009 visar exempelvis på en ökning med 11 % i juni och 13 % i juli. Siffror från Tillväxtverket visar att under år 2008 spenderade utländska turister nästan 91 miljarder kronor i Sverige. Turismen genererade ungefär 160 000 helårsverken under 2008. Antalet heltidssysselsatta i turistnäringen har ökat med cirka 20 % sedan år 2000.

Vi har alltså haft en positiv utveckling av turistnäringen de senaste åren. Men med tanke på att denna näring är den snabbast växande i världen tappar vi marknadsandelar jämfört med många andra länder som driver en mera aktiv marknadsföring. Dessutom behöver vi satsa på forskning i och utveckling av denna näring.

Vi måste också ändra policy vad gäller stora internationella kultur-, konferens- och idrottsarrangemang där staten ofta utan risk tjänar pengar på dessa arrangemang medan de lokala arrangörerna alltid riskerar att gå med förlust. Inom Regeringskansliet har det under hösten 2008 bedrivits ett arbete kring internationella evenemang med representanter från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Visit Sweden, Nutek och Riksidrottsförbundet. Regeringen har också genom en proposition under 2009 om statens stöd till idrotten (2008/09:126) betonat vikten av att främja att internationella idrottsevenemang arrangeras i Sverige och att de avser att återkomma ytterligare i frågan om hur detta kan ske. Detta är naturligtvis mycket positivt, men fler initiativ bör tas för att främja arrangemang även av annan typ.

Stockholm den 2 oktober 2009

Else-Marie Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)