Turistnäringen

Motion 1994/95:Kr601 av Nils T Svensson m.fl. (s)

av Nils T Svensson m.fl. (s)
Turistnäringen är ett alltför ofta underskattat inslag i
svenskt näringsliv. Det finns många och goda skäl att starta
en målmedveten och genomgripande satsning på att utveckla
Sverige som turistland både för vår egen och andra länders
befolkning. För att turismen skall fungera och kunna
utvecklas krävs bra produkter och god service. För detta
svarar i hög grad tusentals producenter, inte minst
småföretagare inom service- och tjänstesektorn. Detta
skapar ekonomi och sysselsättning. Givetvis är det då viktigt
att turistnäringen får goda näringsvillkor så att den kan följa
upp de krav som ställs, också när det gäller
produktutveckling m.m. Det är också angeläget att näringen
får jämförbara förutsättningar att utvecklas som motsvarande
näring i våra grannländer och länderna i EU. Näringens egen
produktuveckling skall givetvis näringen själv svara för med
det stöd och den hjälp som ges av staten till näringslivet, t.ex.
stödet till småföretagare.
För att Sverige skall kunna fungera som ''turistprodukt''
krävs att inte bara turistnäringen fungerar väl. Turismens
uppbyggnad och möjligheter att utvecklas beror också i hög
grad på vår natur och dess tillgänglighet, vårt kulturarv och
den infrastruktur vi byggt upp och kommer att bygga ut. En
levande landsbygd hör också till de basförutsättningar som
en utveckling av turismen måste bygga på.
Ansvaret för att dessa viktiga sektorer fungerar och
utvecklas faller i hög grad på olika samhällsorgan. Utan
statens, landstingens och kommunernas insatser på dessa
områden skulle inte resandet i och till Sverige fungera. När
man talar om utveckling av Sverige som turistland är det
därför angeläget att också dessa frågor finns med i
åtgärdsplaneringen.
En strategi och målsättning för rese- och turistindustrin bör
därför utarbetas gemensamt av staten och näringen. Det
handlar då om att formulera en aktiv turistpolitik och
därigenom stärka rese- och turistindustrin på ett antal
områden. Inte minst gäller det att utnyttja de stora resurser
som redan finns.
Staten bör vidare formulera en målsättning för turismens
utveckling där det framgår hur stor sektorn skall kunna bli
under de närmaste tio åren vad gäller omsättning och
arbetstillfällen. Det behöver också preciseras vad som skall
vara en marknadsmässig del och vad som kan behöva stödjas
genom offentliga, framför allt statliga insatser.
Även en långsiktig ekonomisk handlingsplan bör
presenteras för att ge stadga åt de insatser som behövs inom
rese- och turistindustrin.
Det behövs också inom områden som utbildning,
forskning och investeringar utarbetas en strategi som är
stödjande för turismens utveckling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om utarbetande av en strategi och
målsättning för rese- och turistnäringen.

Stockholm den 11 januari 1995

Nils T Svensson (s)

Lennart Nilsson (s)

Iréne Vestlund (s)

Ingemar Josefsson (s)

Berit Andnor (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)