Turistnäringen

Motion 1994/95:Kr608 av Henrik S Järrel (m)

av Henrik S Järrel (m)
Turistindustrin är en av vårt lands största och viktigaste
näringsgrenar. Den omsätter årligen stora belopp och bereder
tiotusentals människor meningsfull sysselsättning.
Även om det i första hand kommer an på turistnäringens
egna organisationer och företag att marknadsföra sina
tjänster behövs en från staten gentemot vår omvärld
övergripande och stödjande aktiv turistpolitik. I många andra
länder satsar staten relativt stora belopp på information och
marknadsföring i omvärlden av landet som helhet och driver
en i övrigt aktiv turistpolitik, helt enkelt därför att ett
attraktivt turistland drar till sig nationalinkomster och skapar
meningsfull sysselsättning.
Redan den svenska kronans för närvarande relativt svaga
ställning kan förväntas öka såväl utlänningars som svenskars
intresse av att turista i Sverige de närmaste åren.
Oberoende av kronkurser och konjunkturcykler finns det
dock alltid ett värde i att marknadsföra Sverige
internationellt som ett intressant turistland. Styrelsen för
Sverigebilden har för närvarande den uppgiften. Ett litet men
effektivt kansli måste garanteras rimliga resurser för att med
gott genomslag utomlands kunna ge en positiv och lockande
bild av Sverige som ett bra och intressant turistland.
Vårt land behöver en aktivare turistpolitik!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om värdet och behovet av en aktivare
turistpolitik till gagn för vårt land och dess
nationalinkomster.

Stockholm den 25 januari 1995

Henrik S Järrel (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)