Turistpolitiken

Motion 1994/95:Kr604 av Ingemar Josefsson m.fl. (s)

av Ingemar Josefsson m.fl. (s)
Efter nedläggningen av Sveriges Turistråd och
tillskapandet av organisationen Next Stop Sweden har
osäkerheten om statens intresse och engagemang för
turistnäringen varit uppenbar.
Den organisationsmodell som gällt under de senaste åren
har inte löst de problem den var tänkt att lösa. Det är därför
nödvändigt med förändringar på flera viktiga punkter. I
grunden handlar det om att göra politiken mera aktiv och
stärka turismens förutsättningar på ett flertal områden.
Svensk turism
Svensk turism har ökat kraftigt under de två senaste åren. I
dag skapar turistnäringen minst 85 000 helårsarbetstillfällen
och omsätter ca 100 miljarder kronor, varav ca 60 % eller
60 miljarder går tillbaka till samhället i form av skatter och
avgifter.
Sverige har i dag en hög arbetslöshet. Besöksnäringen är
arbetskraftsintensiv. Kapacitet finns för att ta emot fler
besökare. Några stora investeringar behövs inte. Att skapa
ytterligare arbete inom denna näring är jämförelsevis billigt
jämfört med t.ex. tillverkningsindustrin.
Internationellt har turistindustrin haft en betydande tillväxt
sedan början av 50-talet. Antalet anställda inom
besöksnäringen inom EU-länderna har ökat med 20 %. Detta
innebär en ökning med 3,2 %/år. Sysselsättningsmässigt har
därmed besöksnäringen ökat mer än flertalet andra
näringsgrenar. I dag är turismen världens ledande
ekonomiska motor och svarar för 10,2 % av världens BNP. I
Sverige beräknas turismens andel av BNP uppgå till mellan
3 och 4 %.
Turismen är också världens största skapare av
inkomstskatter till sina respektive länder. Totalt ger turismen
över 5 000 miljarder kronor i skatt. Omsättningen uppgår till
26 500 miljarder kronor. Turismen svarar för 10,9 % av all
konsumtion i världen och för 10,7 % av alla investeringar.
Världsturismen skapar i dag arbete åt 204 miljoner
människor. Detta utgör 10,6 % av all konsumtion i världen
och för 10,7 % av alla investeringar. Världsturismen skapar
i dag arbete åt 204 miljoner människor. Detta utgör 10,6 %
av samtliga arbetande människor. I Sverige är motsvarande
andel 2,1 %.
Under 1994 har t.o.m. oktober antalet utländska
övernattningar ökat i Sverige med ca 11 %, vilket är en
kraftigare ökning än i flertalet andra länder i Europa. I dag
tyder allt på att denna positiva trend kommer att hålla i sig
även under 1995.
Sveriges förutsättningar att ytterligare öka antalet turister
är enligt vår mening mycket goda. Sverige har en fin natur,
rent vatten, god säkerhet, goda kommunikationer och gott
om utrymme. Detta är kvaliteter som människor i Europa och
övriga världen vill ha och i dag söker sig till. För många
människor är Sverige ett nytt och fräscht land att åka till.
Sverige har mycket att erbjuda av olika sorters upplevelser
vilket skapar förutsättningar för en bred turism. Vi menar att
med rätt insatser borde det vara möjligt att öka antalet
besökare med det dubbla jämfört med i dag. För detta krävs
dock en långsiktig politik med klara spelregler och med ett
tydligt statligt åtagande, ekonomiskt och organisatoriskt.
Näringen klarar detta lika lite i Sverige som i övriga världen,
vilka samtliga har egna nationella turistråd.
Vi anser att regering och riksdag snarast måste besluta om
en nationell turistpolitik. Vi menar att utgångspunkten för
den nationella turistpolitiken i första hand är en fråga om att
utveckla turistnäringen och skapa nya arbetstillfällen.
Allra viktigast är att snarast skapa en tydlig organisation
för marknadsföringen av Sverige i utlandet. Den nuvarande
konstruktionen med två organisationer, Styrelsen för
Sverigebilden och Next Stop Sweden bör överges. Dessa
båda bör ersättas av ett organ som svarar för samtliga statliga
insatser inom området. Denna nya organisation bör ansvara
för den offentligt finansierade informationen om Sverige
utomlands. Denna information bör vara allmän. De privata
operatörerna bör vara de som arbetar praktiskt ute på
respektive marknad, dvs. säljer resor till Sverige.
Av de drygt 20 miljoner kronor näringen bidragit med till
Next Stop Sweden kommer en mycket stor del från landets
regionala och lokala turistorganisationer. Dessa
marknadsföringsorganisationer svarar för viktiga strategiska
insatser i sina respektive område. Dessa organisationer
ansvarar oftast även för servicen till besökaren, med bl.a.
turistbyråer.
I en ny organisation för svensk turism bör de regionala och
lokala turistorganisationerna, vid sidan av staten, ges ett
starkt inflytande. Detta för att kunna skapa samordning och
långsiktighet inom svensk besöksnäring.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om inriktningen av den statliga
turistpolitiken och marknadsföringen av Sverige.

Stockholm den 20 januari 1995

Ingemar Josefsson (s)

Anita Johansson (s)

Claes-Göran Brandin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)