Turistpolitiken

Motion 1994/95:Kr607 av Ola Rask (s)

av Ola Rask (s)
Efter nedläggningen av Sveriges Turistråd 1992 och
tillskapandet av organisationen Next Stop Sweden har
osäkerheten om statens intresse och engagemang för
turistnäringen varit uppenbar.
Den organisationsmodell som gällt under de senaste åren
har inte löst de problem den var tänkt att lösa. Det är därför
nödvändigt med förändringar på flera viktiga punkter. I
grunden handlar det om att göra politiken mera aktiv och
stärka turismens förutsättningar på ett flertal områden.
Svensk turism
Svensk turism har ökat kraftigt under de två senaste åren.
I dag skapar turistnäringen minst 85 000 
helårsarbetstillfällen och omsätter ca 100 miljarder kronor, 
varav ca 60 % 
eller 60 miljarder 
kronor går tillbaka till samhället i form av skatter
och avgifter.
Sverige har i dag en hög arbetslöshet. Även om
arbetslösheten minskar något är det få som tror att Sverige
kommer ner till de låga siffror vi haft tidigare.
Besöksnäringen är arbetskraftsintensiv. Kapacitet finns för
att ta emot fler besökare. Några stora investeringar behövs
inte. Att skapa ytterligare arbete inom denna näring är
ganska billigt jämfört med t.ex. tillverkningsindustrin.
Internationellt har turistindustrin haft en betydande tillväxt
sedan början av 1950-talet. Antalet anställda inom
besöksnäringen inom EU-länderna har ökat med 20 % 
mellan 1985 och 1991. Detta innebär en ökning med 3,2 %/år. 
Sysselsättningsmässigt har därmed besöksnäringen
ökat mer än flertalet andra näringsgrenar. I dag är turismen
världens ledande ekonomiska motor och svarar för 10,2 % 
av världens bruttonationalprodukt (BNP). I Sverige
beräknas turismens andel av BNP uppgå till mellan 3 och 4 %.
Turismen 
är också världens största skapare av
inkomstskatter till sina respektive länder. Totalt ger turismen
över 5 000 miljarder 
kronor i skatt. Omsättningen uppgår till 26 500 miljarder 
kronor. Turismen svarar för 10,9 % 
av all konsumtion i världen och för 10,7 % 
av alla investeringar. Världsturismen skapar i dag arbete
åt 204 miljoner människor. Detta utgör 10,6 % 
av samtliga arbetande människor. I Sverige är
motsvarande andel 2,1 %.
Under 
1994 har t.o.m. oktober månad antalet utländska
övernattningar ökat i Sverige med ca 11 %, 
vilket är en kraftigare ökning än i flertalet andra länder
i Europa. I dag tyder allt på att denna positiva trend kommer
att hålla i sig även under 1995.
Sveriges förutsättningar att ytterligare öka antalet
utländska turister är enligt vår mening mycket goda. Sverige
har en fin natur, rent vatten, god säkerhet, goda
kommunikationer och gott om utrymme. Detta är kvaliteter
som människor i Europa och övriga världen vill ha och i dag
söker sig till. För många människor är Sverige ett nytt och
fräscht land att åka till.
Sverige har mycket att erbjuda av olika sorters upplevelser
vilket skapar förutsättningar för en bred turism. Vi menar att
med rätt insatser borde det vara möjligt att öka antalet
besökare med det dubbla jämfört med i dag. För detta krävs
dock en långsiktig politik med klara spelregler och med ett
tydligt statligt åtagande, ekonomiskt och organisatoriskt.
Näringen klarar detta lika lite i Sverige som i övriga världen,
vilka samtliga har egna nationella turistråd.
Vi anser att regering och riksdag snarast måste besluta om
en nationell turistpolitik. Vi menar att utgångspunkten för
den nationella turistpolitiken i första hand är en fråga om att
utveckla turistnäringen och skapa nya arbetstillfällen.
Allra viktigast är att snarast skapa en tydlig organisation
för marknadsföringen av Sverige i utlandet. Den nuvarande
konstruktionen med två organisationer: Styrelsen för
Sverigebilden och Next Stop Sweden bör överges. Dessa
båda bör ersättas av ett organ som svarar för samtliga statliga
insatser inom området. Denna nya organisation bör ansvara
för den offentligt finansierade informationen om Sverige
utomlands. Denna information bör vara allmän. De privata
operatörerna bör vara de som arbetar praktiskt ute på
respektive marknad, dvs. säljer resor till Sverige.
Av de drygt 20 miljoner 
kronor näringen bidragit med till Next Stop
Sweden kommer en mycket stor del från landets regionala
och lokala turistorganisationer. Dessa
marknadsföringsorganisationer svarar för viktiga strategiska
insatser i sina respektive områden. Dessa organisationer
ansvarar oftast även för servicen till besökaren, med bl.a.
turistbyråer.
I en ny organisation för svensk turism bör de regionala och
lokala turistorganisationerna, vid sidan av staten, ges ett
starkt inflytande. Detta för att kunna skapa samordning och
långsiktighet inom svensk besöksnäring.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inriktningen av den statliga
turistpolitiken och marknadsföringen av Sverige,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att nuvarande statliga
organisationslösning inom turistområdet bör avvecklas och
ersättas av ett organ för turistpolitiken.

Stockholm den 23 januari 1995

Ola Rask (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)

Avsändare