TV-texten och synskadade

Motion 1998/99:Kr211 av Göte Jonsson (m)

av Göte Jonsson (m)
Under flera år har de synskadade kämpat för att få texten på
TV tillgänglig. Möjligheten för de synskadade att kunna
följa textade program är givetvis mycket angelägen.
Tekniken finns så detta kan inte utgöra något hinder. Från
statens sida har man också möjlighet att driva frågan i rätt
riktning i samband med förhandlingarna med Sveriges
Television AB. Jag anser att denna fråga snarast skall lösas,
och detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheten för de synskadade att följa textade TV-program.

Stockholm den 23 oktober 1998
Göte Jonsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)